Integraal duurzaamheidsconcept voor melkveehouders FrieslandCampina in de maak

30 september 2010

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina gaat een zogeheten integraal duurzaamheidsconcept voor de leden-melkveehouders ontwikkelen, waar het stimuleren van weidegang van koeien een belangrijk onderdeel van is. De eerste fase van dit integraal duurzaamheidsconcept moet 1 januari 2012 in werking treden.

Dit stelt het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina voor aan de leden-melkveehouders. De aanleiding voor dit voorstel is tweeledig. Enerzijds is er volgens reglement dit jaar de driejaarlijkse evaluatie van coöperatieve regelingen. Anderzijds heeft een groep leden, op basis van het initiatiefrecht binnen de coöperatie, het bestuur gevraagd de hoogte van de huidige vergoeding voor weidegang op de agenda te zetten.

Weidegang van melkkoeien is van groot belang voor de beeldvorming en acceptatie van het product melk en van de melkveehouderij als sector. In dat kader vindt het bestuur van FrieslandCampina het stimuleren van weidegang als onderdeel van een samenhangend duurzaamheidsconcept. Belangrijk uitgangspunt is ook dat melkveehouders zelf blijft kiezen voor weiden en de mate waarin dat gebeurt. De afgelopen jaren heeft FrieslandCampina diverse initiatieven genomen om weidegang te stimuleren. Vandaag de dag weidt zo’n 80 procent van de leden-melkveehouders koeien. De afname van het aantal weiders lijkt gestopt te zijn, maar de druk blijft. Dat heeft te maken met het milieubeleid en de structuurontwikkeling in de melkveehouderij, die onder invloed staat van de internationale concurrentie en het liberaliseren van het landbouwbeleid. Het bestuur stelt voor, in afwachting van het nieuwe duurzaamheidsconcept, de weidegangpremie voor 2011 niet te veranderen en te handhaven op 0,05 euro per 100 kilo melk.

Andere regelingen
In het kader van de driejaarlijkse evaluatie van de coöperatieve regelingen stelt het bestuur voor om de seizoensregeling op een aantal punten aan te passen, zodat deze eenvoudiger en transparanter wordt. Deze regeling stimuleert melkveehouders om in de herfst en nazomer meer melk te leveren en juist minder in het voorjaar.
Het bestuur stelt leden ook een aanpassing voor van de regeling voor het toerekenen van vaste kosten en de kwantumtoeslag. Net als de weideregeling was ook deze regeling betrokken in de driejaarlijkse evaluatie én waren er initiatieven over ingediend. Het voorstel komt neer op een vermindering van de kwantumtoeslag voor grotere bedrijven, gekoppeld aan een verhoging van de vaste kosten-toerekening voor alle melkveehouders. Hierbij geldt een aftopping voor zeer kleine melkveebedrijven.

Bespreking met leden
Het bestuur van zuivelcoöperatie FrieslandCampina bespreekt deze voorstellen komende herfst met de leden-melkveehouders van de coöperatie. Op 15 december 2010 beslist de ledenraad van FrieslandCampina over de wijzigingen van de seizoensregeling en van de regeling voor vaste kosten-inhouding en kwantumtoeslag. De ledenraad bestaat uit 210 melkveehouders, die door de leden-melkveehouders zijn gekozen als hun vertegenwoordigers.