Halfjaarcijfers: Stijging omzet en nettowinst

31 augustus 2010


Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft een goed eerste halfjaar 2010 achter de rug. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 nam de netto-omzet met 5,5 procent toe naar 4,3 miljard euro. De winst verdubbelde naar 156 miljoen euro. Vooral de verkopen van basis- en speciaalingrediënten aan de voedingsmiddelenindustrie en consumentenproducten in Azië en Afrika droegen bij aan het positieve resultaat. Merken als Frisian Flag (Indonesië), Peak (Nigeria), Foremost (Thailand) en Friso (baby- en kindervoeding) deden het bijzonder goed. Op het gebied van kaas presteerden Noord-Hollandse kaas en Milner goed. De garantieprijs voor de door leden-melkveehouders van FrieslandCampina geleverde melk nam met 16 procent toe tot 30,25 euro per 100 kilo melk. De prestatietoeslag zou op basis van het eerste halfjaar uitkomen op 1,33 euro per 100 kilo melk. Daarmee bedraagt de pro forma melkprijs (garantieprijs plus prestatietoeslag) 31,58 euro per 100 kilo melk.

Hoofdpunten eerste halfjaar 2010

  • Netto-omzet stijgt met 5,5 procent naar 4,3 miljard euro (eerste halfjaar 2009: 4,1 miljard euro) door betere verkopen van consumentenproducten in Azië en Afrika en speciaalingrediënten en door prijsstijging van producten als foliekaas, melkpoeder en caseïnaten (melkeiwitten)
  • Valutaontwikkelingen hebben per saldo een positief effect van 51 miljoen euro op de omzet
  • Bedrijfsresultaat verdubbelt ruim naar 238 miljoen euro (eerste halfjaar 2009: 110 miljoen euro)
  • Winst verdubbelt naar 156 miljoen euro (eerste halfjaar 2009: 78 miljoen euro) door margeverbetering en volumegroei
  • Kasstroom uit operationele activiteiten neemt af naar 49 miljoen euro (eerste halfjaar 2009: 269 miljoen euro) als gevolg van toename van het werkkapitaal door hogere prijzen
  • Solvabiliteit (groepsvermogen als percentage van het balanstotaal) neemt toe tot 37,2 procent (eind 2009: 36,7 procent) als gevolg van versterking van het eigen vermogen
  • Pro forma prestatietoeslag verviervoudigt bijna naar 1,33 euro per 100 kilo melk exclusief btw (eerste halfjaar 2009: 0,34 euro per 100 kilo melk)
  • Pro forma melkprijs (garantieprijs plus prestatietoeslag) neemt toe met 19,7 procent naar 31,58 euro per 100 kilo melk (eerste halfjaar 2009: 26,38 euro per 100 kilo melk)

Tevreden over eerste halfjaar
Cees ’t Hart, chief executive officer van Koninklijke FrieslandCampina, is tevreden over de resultaatontwikkeling in de eerste helft van 2010. ’t Hart: “In de markt doen we het goed. Daarnaast is de forse verbetering van de winst ook het concrete bewijs van het succes van de fusie. Als fusiebedrijf kunnen we beter en vooral efficiënter inspelen op de ontwikkelingen in de markt, we lopen dan ook voor op het realiseren van onze synergiedoelstelling. In Azië en Afrika verloopt de volumeontwikkeling goed. Vooral in Azië hebben we kunnen profiteren van het herstel van de economie en hebben we de prijsverhogingen van grondstoffen goed kunnen doorberekenen in verkoopprijzen. Gunstig is de lagere koers van de euro ten opzichte van vele lokale valuta en de dollar. Door de positieve ontwikkeling van de vraag naar zuivelproducten in de wereld en het enigszins achterblijvende aanbod van melk hebben de prijsniveaus voor producten als melkpoeder en foliekaas zich goed hersteld ten opzichte van het slechte jaar 2009. Dat zien we ook terug in de resultaatverbetering van de business groups Ingredients en Cheese & Butter, waarbij Ingredients nu een positief bedrijfsresultaat en Cheese & Butter een minder negatief resultaat heeft gerealiseerd. De ontwikkeling van de consumentenactiviteiten in Europa is echter teleurstellend. In deze regio staan de omzet- en resultaatontwikkeling onder druk. Het economisch herstel in Europa blijft achter bij de ontwikkeling in andere regio’s in de wereld. Daarnaast is er sprake van forse concurrentie en blijven consumenten terughoudend met hun bestedingen.”

Toename netto-omzet
De netto-omzet in het eerste halfjaar 2010 bedraagt 4,3 miljard euro. Dit is ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 (4,1 miljard euro) een toename met 224 miljoen euro (5,5 procent). Bij de business group Consumer Products International (Azië, Afrika, het Midden-Oosten, export) was sprake van een toename van de netto-omzet met 15,9 procent tot 1,1 miljard euro. De stijging van de omzet is gerealiseerd door zowel volumegroei, prijsstijgingen als valuta-effecten. Bij Consumer Products Europe nam de netto-omzet af met 2,3 procent naar 1,4 miljard euro. In Rusland werd groei gerealiseerd. In de meeste andere markten is er sprake van een lager volume en prijsdruk. De marktaandelen van de meeste merken zijn stabiel. Cheese & Butter realiseerde een toename van de netto-omzet van 2,1 procent naar bijna 1,1 miljard euro. De toename is het gevolg van hogere prijzen van zowel kaas als boter en de goede export van kaas. Het geproduceerde en verkochte volume kaas ligt op een lager niveau, mede als gevolg van de verkoop van de kaaslocatie Bleskensgraaf. Bij Ingredients steeg de netto-omzet met bijna 11 procent naar 658 miljoen euro. De stijging van de opbrengstprijzen van zowel speciale ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie als producten als melkpoeder en caseïnaten dragen belangrijk bij aan de omzetstijging.

Verbetering bedrijfsresultaat en winst
Het bedrijfsresultaat is in de eerste helft van 2010 uitgekomen op 238 miljoen euro. Een ruime verdubbeling ten opzichte van de eerste helft van 2009 (110 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet bedraagt 5,5 procent (eerste halfjaar 2009: 2,7 procent).

Bijzonder positief is de bijdrage aan het bedrijfsresultaat van de business group Ingredients. De business group wist een negatief bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2009 om te zetten in een positieve bijdrage van 43 miljoen euro (eerste halfjaar 2009: -45 miljoen euro), vooral door de goede resultaten met speciale ingrediënten alsmede door de hogere opbrengstprijzen van standaardproducten waardoor de marges zijn verbeterd.
Consumer Products International presteerde goed. Deze business group realiseerde een verbetering van het bedrijfsresultaat met 46 procent (62 miljoen euro) naar 197 miljoen euro (eerste halfjaar 2009: 135 miljoen euro). De business group kon in de eerste maanden van 2010 de prijsverhogingen van grondstoffen goed doorberekenen in de markt. Ook kon geprofiteerd worden van positieve valuta-effecten.
Consumer Products Europe zag het bedrijfsresultaat afnemen met 48 procent (-52 miljoen euro) naar 57 miljoen euro (eerste halfjaar 2009: 109 miljoen euro). De belangrijkste reden is de achterblijvende margeontwikkeling op room- en boterproducten bij FrieslandCampina Professional. Om de marktaandelen van de consumentenmerkartikelen te behouden waren er relatief veel prijspromoties noodzakelijk.
De business group Cheese & Butter realiseerde een negatief bedrijfsresultaat van 31 miljoen euro. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 (-55 miljoen euro) is het resultaat wel verbeterd met 24 miljoen euro (44 procent) als gevolg van betere resultaten bij Cheese Specialties en Cheese, dat resulteerde in een neutraal resultaat van de kaasactiviteiten. Bij Butter stonden de marges onder druk omdat de relatief snel stijgende prijzen voor melkvet onvoldoende in de markt konden worden doorberekend. Dit resulteerde in een negatief bedrijfsresultaat van deze werkmaatschappij.

De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar 2010 met 2,6 procent toegenomen naar 4,1 miljard euro. In totaal is 1,3 miljard euro aan melkgeld uitgekeerd (eerste halfjaar 2009: 1,2 miljard euro). Dit is 9 procent meer dan in dezelfde periode van 2009. Als gevolg van de fusie zijn er besparingen gerealiseerd op het gebied van inkoop. Ook de grotere flexibiliteit in de melkverwerking draagt bij aan de verlaging van de kosten als gevolg van de fusie.

Het resultaat uit joint ventures en geassocieerde deelnemingen is in het eerste halfjaar 2010 ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 afgenomen van 11 miljoen naar 8 miljoen euro. Dit is vooral het gevolg van lagere resultaten van Europese deelnemingen. Betagen in Thailand realiseerde een beter bedrijfsresultaat.

Het saldo van financieringsbaten en -lasten is verder toegenomen met 5 miljoen, wat resulteert in een last van 35 miljoen euro. De lasten voor een put-optie op DMV Fonterra Excipients zijn gestegen als gevolg van de hogere dividendbetaling aan de houder van de put optie. Als gevolg van de uitgifte van de private placement zijn de financieringslasten toegenomen. De netto rentelast is afgenomen.

De belastingen bedragen 55 miljoen euro (eerste halfjaar 2009: 13 miljoen euro). De hogere belastingen zijn onder meer het gevolg van het activeren van verliezen in Duitsland in 2009 en de wijziging van belastingtarieven in Hongarije in 2009.

De winst over het eerste halfjaar 2010 bedraagt 156 miljoen euro (eerste halfjaar 2009: 78 miljoen euro). De belangrijkste reden voor de verbetering van de winst zijn de betere opbrengsten van Ingredients, Consumer Products International en Cheese & Butter.

Van de winst wordt 108 miljoen euro toegerekend aan de aandeelhouder van Koninklijke FrieslandCampina N.V., zijnde Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., 15 miljoen euro wordt toegerekend aan de rente op ledenobligatieleningen, 4 miljoen euro aan verstrekkers van de perpetuele obligatielening en 29 miljoen euro aan minderheidsbelangen.

Kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten is afgenomen naar 49 miljoen euro (eerste halfjaar 2009: 269 miljoen euro). Dit is voornamelijk het gevolg van de toename van het werkkapitaal door de toename en hogere prijzen van de voorraden en door de toename van de debiteuren als gevolg van de hogere verkoopprijzen. De investeringen in grond, gebouwen, installaties en immateriële activa bedroegen 75 miljoen euro (eerste halfjaar 2009:
87 miljoen euro).

Financiering
FrieslandCampina maakt gebruik van leningen van meerdere groepen financiers (leden-melkveehouders, banken en investeerders). Dit komt de flexibiliteit van de onderneming ten goede. Het grootste deel van de financiering met vreemd vermogen is ondergebracht bij financiële instellingen binnen en buiten Nederland. Het hoofdbestanddeel van de bankleningen wordt gevormd door een gecommitteerde kredietfaciliteit met een omvang van 1 miljard euro. Met alle veertien banken die deelnemen aan de Revolving Credit Facility is in mei 2010 overeenstemming bereikt om de voorwaarden van de in 2009 gesloten faciliteit te verbeteren door de renteopslag te verlagen en de looptijd te verlengen tot en met augustus 2013. De omvang van de faciliteit blijft met 1 miljard euro ongewijzigd. De aanpassing kon worden gerealiseerd op basis van de ontwikkelingen in de markt en het verbeterde kredietwaardigheidsprofiel van de onderneming. FrieslandCampina heeft bij institutionele beleggers in de Verenigde Staten een onderhandse lening geplaatst van 196 miljoen dollar en 25 miljoen euro bij een Europese investeerder. De zogenoemde Senior Notes hebben een looptijd van zeven of tien jaar en zijn bestemd om korte termijn schulden bij banken te vervangen door schuld op lange termijn.

Versterking financiële positie
Het groepsvermogen bedraagt per 30 juni 2010 1,9 miljard euro (ultimo 2009: 1,7 miljard euro). Het eigen vermogen is versterkt door de reservering uit de winst over het jaar 2009.
De solvabiliteit (groepsvermogen als percentage van het balanstotaal) is 37,2 procent (ultimo 2009: 36,7 procent).
De nettoschuld bedraagt per 30 juni 937 miljoen euro. Ten opzichte van ultimo 2009 (842 miljoen euro) betekent dit een toename van 95 miljoen euro en ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 (1,2 miljard euro) een daling van 290 miljoen euro. De toename ten opzichte van ultimo 2009 is het gevolg van de toename van het werkkapitaal. De daling ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 is het gevolg van de lagere financieringsbehoefte door lager werkkapitaal.

Melkprijs voor leden-melkveehouders
FrieslandCampina heeft over het eerste halfjaar 2010 een garantieprijs uitbetaald van 30,25 euro exclusief btw per 100 kilo melk bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit (eerste halfjaar 2009: 26,04 euro, geheel 2009: 26,40 euro). Op basis van de in dit halfjaarbericht gepresenteerde winst komt de pro forma prestatietoeslag uit op 1,33 euro exclusief btw en de pro forma melkprijs op 31,58 euro per 100 kilo melk exclusief btw (eerste halfjaar 2009: 26,38 euro, geheel 2009: 26,99 euro per 100 kilo melk). Bij de berekening van de prestatietoeslag wordt de winst op basis van de garantieprijs verminderd met de rente op de ledenobligatieleningen, de rente op de perpetuele obligatielening en aandeel derden in de winst en vervolgens gedeeld door de geleverde hoeveelheid ledenmelk (bij de berekening van de prestatietoeslag aan de hand van de winst op jaarbasis moet rekening gehouden worden met de geleverde hoeveelheid melk op jaarbasis). Van dit bedrag wordt 25 procent contant aan de leden uitbetaald als prestatietoeslag, wordt 15 procent gereserveerd op naam van de leden-melkveehouders en 60 procent gereserveerd in de onderneming.

Vooruitzichten
De economische vooruitzichten zijn momenteel onzeker. Kleine schommelingen in vraag en aanbod op de wereldmarkt kunnen grote gevolgen hebben voor de prijsontwikkelingen van zuivelproducten, mede hierdoor kan FrieslandCampina geen concrete verwachting uitspreken over het resultaat over het gehele jaar 2010.

Meer gegevens, tabellen en grafieken vindt u in het halfjaarbericht in PDF-formaat.