FrieslandCampina zet in op duurzame groei van wereldwijde zuivelactiviteiten

18 juni 2010

  • route2020: langetermijnstrategie na succesvolle integratie;
  • Extra investeringen onder meer in zuiveldranken, merkkazen en ingrediënten voor baby- en kindervoeding;
  • Geografische expansie met consumentenproducten in Europa, Afrika en Azië;
  • Gemiddeld vijf procent volumegroei per jaar in producten met toegevoegde waarde;
  • Groei klimaatneutraal in de hele zuivelketen.

Zuivelonderneming Royal FrieslandCampina, met eigen vestigingen in 24 landen en afzet van producten in meer dan 100 landen, heeft zijn strategische plannen en prioriteiten voor de komende tien jaar bekendgemaakt. De strategie voorziet in groei in zuiveldranken, merkkazen en ingrediënten voor baby- en kindervoeding. Deze groeiambitie geldt zowel in nieuwe als in bestaande afzetgebieden in Europa, Azië en Afrika. Met zuivelproducten voor de horeca, bakkerijen en professionele keukens (foodservice) wil de onderneming in Europa groeien. FrieslandCampina werkt met ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie aan verdere verbetering van het productaanbod door in te spelen op specifieke wensen van de afnemers. FrieslandCampina wil in de zuivelketen de energie-efficiency verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. De strategie moet leiden tot een betere verwaarding van de melk die de leden-melkveehouders leveren.

Cees ’t Hart, CEO van FrieslandCampina: “Met de strategie route2020 zetten we de volgende stap om onze ambities te realiseren. Nadat de fusie begin 2009 een feit was, hebben we prioriteit gegeven aan de integratie van beide organisaties en het opbouwen van een sterk managementteam. Ook zijn de plannen in uitvoering voor het beter stroomlijnen van onderdelen van de productie. Anderhalf jaar na de fusie kunnen we spreken van een geslaagde integratie. Afgelopen najaar zijn we met onze top 70 managers gestart om onze langetermijnstrategie te ontwikkelen.”

Sterke uitgangspositie in dynamische zuivelwereld
FrieslandCampina opereert in een dynamische zuivelwereld. Cees ‘t Hart: “Wereldwijd zien we sterke prijsbewegingen in de zuivelmarkt, de verschuiving van het economisch zwaartepunt naar Azië, globalisering van markten en bedrijven, toenemende aandacht voor duurzaamheid en een groeiende vraag van consumenten naar gezonde en verantwoorde voeding. Wij zijn ervan overtuigd dat we een goede uitgangspositie hebben met onze expertise van de hele zuivelketen, ons brede productportfolio, onze geografische spreiding en onze sterke merken. Aan de hand van de uitgezette strategie route2020 gaan we ons internationaal verder versterken en ons meer toeleggen op activiteiten met toegevoegde waarde.”

Speerpunten voor waardegroei
Groei, winstgevendheid en melkvalorisatie (het tot waarde brengen van melk) zijn leidend voor de accenten die FrieslandCampina legt in de uitbouw van de activiteiten. FrieslandCampina kiest wereldwijd voor groei in zuiveldranken, merkkazen en ingrediënten voor baby- en kindervoeding. De onderneming streeft groei na door in meer Europese, Aziatische en Afrikaanse landen merkartikelen te gaan verkopen. Met producten voor horeca, bakkerijen en professionele keukens, wil FrieslandCampina in Europa groei realiseren door het aanbieden van een breder pakket zuivelproducten en door geografische uitbreiding. FrieslandCampina wil wereldwijd groeien met ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie door het samen met afnemers ontwikkelen van specifieke ingrediënten. Hierdoor zal een verschuiving in afzet van commodities (melkpoeder, weipoeder) naar speciaalproducten gerealiseerd worden. Belangrijk element van route2020 is het verder uitbouwen van bestaande sterke posities, zowel in consumentenproducten als in ingrediënten. FrieslandCampina houdt voor het realiseren van de strategie rekening met acquisities. De strategie voorziet vooralsnog niet in het afstoten van activiteiten.

Innovatie op basis van al ’t goede van melk
Innovatie en de natuurlijke eigenschappen van melk zijn essentieel voor de uitbouw van de speerpunten voor waardegroei. “Melk is een van de rijkste voedingsbronnen in de wereld. Wij zijn er van overtuigd dat we nog meer met melk kunnen doen en nog meer voedingsstoffen uit de melk kunnen benutten. Op basis van de ontwikkelingen die wij zien in de maatschappij en bij consumenten en afnemers, zetten we met onze innovatie in op gezonde en verantwoorde voeding en op voedingskundige voordelen”, zegt Cees ’t Hart. “Voor professionele en industriële klanten richten we ons op functionele eigenschappen van onze ingrediënten, zodat zij hun producten beter en smakelijker kunnen maken.” Het accent op gerichte innovatie gaat gepaard met extra investeringsruimte voor de uitbouw van de speerpunten voor waardegroei.

Resultaatverbetering
De onderneming verwacht in onderscheidende producten volumegroei te realiseren van gemiddeld vijf procent per jaar. route2020 zal leiden tot verdere verbetering van het resultaat van FrieslandCampina, met meer producten met toegevoegde waarde, minder commodities en een sterke focus op kostenbeheersing. Door route2020 zal het resultaat van FrieslandCampina stapsgewijs verder verbeteren. Dit zal tot uiting komen in de prestatietoeslag voor alle melk die de leden-melkveehouders leveren. FrieslandCampina verwacht de realisatie van route2020 te kunnen financieren uit het resultaat van de onderneming.

Groei klimaatneutraal realiseren
Naast de afspraken van de Nederlandse zuivelsector met de landelijke overheid om de hoeveelheid broeikasgassen tussen 1990 en 2020 met 30 procent te reduceren, streeft FrieslandCampina ernaar om de groei klimaatneutraal te laten plaatsvinden, in de hele keten van koe tot consument. FrieslandCampina wil dat bereiken door samen met melkveehouders en ketenpartners te werken aan het verbeteren van de energie-efficiency, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van de productie van duurzame energie op melkveebedrijven.

Zuivelketen verder ontwikkelen
FrieslandCampina wil bewuster omgaan met de mogelijkheden die samenwerking in de gehele zuivelketen biedt, zowel op productgebied als op het gebied van duurzaamheid. “De ontwikkelingen waar de onderneming FrieslandCampina mee te maken heeft, zoals globalisering, beweeglijkheid van prijzen en toenemende aandacht voor duurzaamheid, raken ook de bedrijven van onze leden en stellen daarmee ook het coöperatieve samenwerkingsverband voor nieuwe uitdagingen”, stelt Kees Wantenaar, voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De leden-melkveehouders leveren dagelijks de melk en zijn via de coöperatie de eigenaren van de onderneming FrieslandCampina.

Wantenaar: “Onze ketenbenadering, van onze melkveehouders tot consumenten, geeft ons mogelijkheden om kwaliteit te garanderen aan consumenten en afnemers. Onze coöperatieve keten biedt mogelijkheden om ons met producten te onderscheiden op basis van de natuurlijke variatie in de samenstelling van melk. Daarbij kan het gaan om uitbouw van onze al bestaande separate melkketens, maar er kan ook sprake zijn van nieuwe initiatieven.” Het samen met leden proactief oppakken van verdere verduurzaming van de zuivelketen is een ander coöperatief speerpunt in route2020. “Een belangrijk aspect is hoe we als leden verdere stappen gaan zetten op het gebied van duurzaamheid”, aldus Kees Wantenaar. “Insteek daarbij is dat een duurzame wijze van produceren zoveel mogelijk samen gaat met kostprijsbeheersing, ook gezien de internationale concurrentieverhoudingen. Waar mogelijk en waar we elkaar kunnen versterken, willen we aansluiten bij sectorbrede initiatieven, zoals Duurzame Zuivelketen in Nederland. Op andere onderdelen zullen we als FrieslandCampina kiezen voor een eigen invulling.’’

Hoe verdere stappen worden gezet en wat de rol van de coöperatie en individuele leden daarin zal zijn, is vanaf komend najaar onderwerp van gesprek met de leden-melkveehouders en de 210 districtsraadsleden die de leden vertegenwoordigen.