FrieslandCampina gaat groene energie afnemen van eigen melkveehouders

9 september 2009


De coöperatieve zuivelonderneming FrieslandCampina gaat op diverse manieren leden-melkveehouders ondersteunen die op het eigen bedrijf groene energie produceren. Zo kunnen de betreffende leden-melkveehouders zogenoemde groencertificaten vanaf 1 januari 2010 tegen een marktgerelateerde prijs verkopen aan FrieslandCampina. Daarmee en met een soortgelijke regeling voor duurzaam opgewekte elektriciteit dekt FrieslandCampina een deel van de energiebehoefte van de productiebedrijven in. De initiatieven passen in het streven van FrieslandCampina om actief invulling te geven aan het verder verduurzamen van de zuivelketen.

Dit is vandaag bekend gemaakt door CEO Cees ’t Hart op het melkveebedrijf van de Firma Stokman in Koudum (Nederland). Hij sprak ter gelegenheid van de opening van het Nederlandse Melkvee-Academisch jaar en de opening van de ‘Vrije Keuze Stal’ van de familie Stokman. Op het gebied van dierenwelzijn en duurzame energie behoort Firma Stokman in de melkveehouderij tot de voorlopers.
“Wij willen melkveehouders ondersteunen om rendabel groene energie te produceren. De business case moet goed zijn. Dat geldt voor individuele melkveehouders, dat geldt voor FrieslandCampina en het geldt daarmee voor de zuivelketen als totaal”, stelt ’t Hart.
Op het gebied van groen gas, dat onder meer wordt geproduceerd door mest te vergisten, neemt FrieslandCampina een aantal concrete stappen.

Gas leveren op net
Samen met Gasunie en regionale gasbeheerders wil FrieslandCampina werken aan faciliteiten dat de eigen leden-melkveehouders van FrieslandCampina zo efficiënt mogelijk eigen geproduceerd gas aan het gasnet kunnen leveren.

Afname groen gas via certificaten of directe levering
Als een melkveehouder groen gas levert op het net en zogenaamde groencertificaten daarvoor heeft, kan hij deze certificaten tegen een marktgerelateerde prijs verkopen aan FrieslandCampina.
Als melkveehouders groen gas produceren in de buurt van een productielocatie van FrieslandCampina, is FrieslandCampina bij voldoende animo bereid om te regelen dat de betreffende productielocatie tegen marktgerelateerde prijzen direct het groen gas afneemt van de betrokken melkveehouders. FrieslandCampina zal dan in de betreffende productielocaties investeren in branders die kunnen draaien op groen gas.

Faciliteren van afzet
“Wij faciliteren dus afzet van groen gas. Dat helpt melkveehouders in hun afwegingen en bij de financieringsaanvraag bij de bank”, aldus Cees ’t Hart.
Op 1 januari 2010 wil FrieslandCampina op dit gebied operationeel zijn. Cees ’t Hart: “Zodat melkveehouders zich bij wijze van spreken kunnen melden bij het energiecontactpunt van FrieslandCampina. Dan willen we ook meer helderheid hebben over de prijs waartegen we de energie en de duurzame energiecertificaten willen afnemen.” Het accent ligt op Nederland, maar FrieslandCampina gaat inventariseren hoe een soortgelijke aanpak is te formuleren voor de Duitse productielocaties en de Duitse leden-melkveehouders.
’t Hart geeft aan dat wanneer melkveehouders knelpunten tegen komen rondom subsidies en voorwaarden, FrieslandCampina haar expertise inzet om problemen te helpen oplossen. “Een punt dat voor ons als FrieslandCampina staat, is dat de regelgeving momenteel niet voorziet in een koppeling tussen aankoop van groen gas-certificaten en uitbreiding van de CO2-rechten. Als we direct groen gas aankopen, bestaat de koppeling aan CO2-rechten wel en krijgen wij meer CO2-ruimte. Voor de business case van groen gas-certificaten is deze koppeling van groot belang. Voor de gewenste verdere verduurzaming van de keten dient de regelgeving op dit punt te wijzigen.”

Eerste praktijksituatie
De eerste praktijksituatie voor de afname van gecertificeerd groen gas heeft zich al aangediend. De Marke in Hengelo (Nederland), een melkveebedrijf van Wageningen UR Livestock Research, heeft de eerste mestvergistingsinstallatie in Nederland die groen gas levert op het aardgasnet. FrieslandCampina koopt de groencertificaten van dit melkveebedrijf, dat lid is van FrieslandCampina.
De aanpak voor groen gas geldt ook voor melkveehouders van FrieslandCampina die op hun eigen bedrijf met windmolens of zonnepanelen elektriciteit opwekken en deze stroom leveren aan het net. Vandaag de dag wekken zo’n 30 van de leden van FrieslandCampina in Nederland op hun bedrijf duurzame elektriciteit op.

Naar een energieneutrale zuivelketen
De initiatieven van FrieslandCampina vloeien voort uit de afspraak van de Nederlandse zuivel om de zuivelketen te verduurzamen. Tussen 2005 en 2020 moet de energie-efficiency met twee procent per jaar verbeteren, waarvan 1,5 procent op productielocaties en 0,5 procent in de keten. Bovendien wil de Nederlandse zuivel in 2020 honderd procent duurzame energie inkoop, bii voorkeur geleverd door melkveehouders. Op dit moment wordt zeven procent van de elektriciteit van de Nederlandse productielocaties van FrieslandCampina, duurzaam opgewekt.
Een belangrijke doelstelling van FrieslandCampina is het verminderen van de broeikasgassen, die zorgen voor de opwarming van de aarde. Aan de ene kant is dit de kooldioxide die vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas en het gebruik van elektriciteit op productielocaties; aan de andere kant is dit het methaan dat vrijkomt bij koeien, bij het verteren van het gras.
’t Hart benadrukt dat het bedienen van consumenten en professionele afnemers met zuivel, door de verwerking en afzet van ledenmelk, de eerste opdracht is die FrieslandCampina heeft. “Om goed melk te kunnen verwerken en valoriseren, hebben we gas en elektriciteit nodig. Als we in onze energiebehoefte kunnen voorzien met duurzame energie die afkomstig is van de bedrijven van onze leden-melkveehouders, is dat een geweldige stap vooruit.”