Reactie FrieslandCampina op het Rapport van de Europese Commissie over de zuivelmarktsituatie in 2009

24 juli 2009


FrieslandCampina maakt zich grote zorgen over het lage niveau van de opbrengstprijzen voor zuivelproducten en daarmee over de gevolgen voor het niveau van de garantieprijs voor onze leden. Vanuit deze bezorgdheid en onze taak om de boerderijmelk van onze leden maximaal te verwaarden, kijken wij naar het rapport van de Europese Commissie.

  • Wij zijn het eens met de Europese Commissie dat de huidige lage prijzen vooral het gevolg zijn van de economische crisis en de daarmee samenhangende uitval van de vraag naar zuivelproducten. Het gaat om een conjunctureel probleem en niet om een structureel probleem. Het is dan ook onze visie dat een economisch herstel uiteindelijk de vraag naar zuivel ten goede zal komen. Daarmee blijven de lange termijn vooruitzichten voor de zuivelmarkt volgens ons onveranderd gunstig.
  • FrieslandCampina is blij dat de Europese Commissie vastbesloten is om met de beschikbare middelen de zuivelmarkt te stabiliseren en melkveehouders te blijven ondersteunen. Het kan echter niet zo zijn dat individuele lidstaten met nationale maatregelen de concurrentieverhoudingen ontregelen. Op korte termijn kunnen nationale maatregelen leiden tot enige ondersteuning van het melkprijsniveau, maar op middellange en lange termijn bieden ze geen structurele oplossing. Een gelijkwaardige EU-markt is voor onze leden van groot belang. Van onze boerderijmelk zetten we namelijk circa 75 procent binnen de EU af (en 25 procent buiten de EU). Daarom zijn we voorstander van een gelijk speelveld in alle lidstaten en ondersteunen we de Europese Commissie op de punten waar ze stelling neemt tegen ontregelende nationale maatregelen.
  • Hoewel de vraaguitval, zoals eerder aangegeven, de kern is van de huidige lage melkprijzen, steunt FrieslandCampina toch het door de Europese Commissie aangekondigde onderzoek naar margeverdeling in de voedselketen. Als coöperatieve zuivelonderneming is het onze kerntaak om de boerderijmelk van onze leden te vermarkten tegen een zo hoog mogelijke prijs. Wat wij verdienen komt ten goede aan onze leden, de eigenaren van FrieslandCampina. Een beter inzicht in de margeverdeling kan helderheid scheppen en ons, in het belang van onze leden, mogelijk helpen. Overigens kun je over marges, en dan vooral ook de verdeling ervan, altijd discussiëren, omdat iedereen altijd op zoek is naar de beste marges voor zichzelf.