FrieslandCampina over de ontwikkelingen in de zuivelmarkt

16 juli 2009


De wereldwijde economische crisis leidt ertoe dat de leden-melkveehouders van FrieslandCampina momenteel een zware tijd meemaken. FrieslandCampina maakt zich grote zorgen over het niveau van de garantieprijs voor haar leden.

Lees hieronder de visie en standpunten van FrieslandCampina over de ontwikkelingen in de zuivelmarkt.

Visie en standpunt marktontwikkeling

 • FrieslandCampina maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor haar leden van het lage niveau en de ontwikkeling van opbrengstprijzen voor zuivelproducten en daarmee voor het niveau van de garantieprijs voor haar leden.
 • Het actuele probleem is een achterblijvende vraag naar zuivelproducten hetgeen terug te voeren is op de algemene economische situatie; hiermee is de zuivel niet anders dan andere economische sectoren. Een economisch herstel zal uiteindelijk ook de vraag naar zuivel ten goede komen.
 • FrieslandCampina blijft in het belang van de leden voorstander van beëindiging van de EU melkquotering in 2015 en steunt de voorgenomen maatregelen voor een zachte landing (zie toelichting verderop).
 • FrieslandCampina roept de Europese Commissie op om in het kader van het marktbeheer alle mogelijkheden te benutten om de zuivelmarkt te ondersteunen en te stabiliseren.
 • Nationale maatregelen kunnen op korte termijn mogelijk leiden tot enige ondersteuning van het melkprijsniveau. Echter op middellange en lange termijn is dit geen structurele oplossing. Een gelijkwaardige EU-markt is van groot belang. Zeker voor FrieslandCampina waarvan van de melk circa 75% van de melk binnen de EU wordt afgezet (en circa 25% buiten de EU). Daarom blijft FrieslandCampina voorstander van een gelijk speelveld in alle lidstaten.
 • Een vrijwillige of opgelegde aanbodbeperking (al of niet met financiële compensatie) van melk door leden (of van alle NL-melkveehouders) zal op EU en wereldmarktniveau niet leiden tot een hogere garantieprijs voor melkveehouders. Het past ook niet in de met de leden afgesproken weg richting beëindiging van de quotering in 2015. Daarnaast maken statuten en praktische uitvoeringsregels het op korte termijn onmogelijk. Ook kan in EU-kader binnen een lopend quotumjaar de quotumregeling niet worden gewijzigd.
 • FrieslandCampina steunt de oproep van onder meer LTO om de uitbetaling van de toeslagrechten 2009 te vervroegen naar augustus ten einde de liquiditeitspositie op de melkveehouderijbedrijven te verbeteren.
 • FrieslandCampina constateert dat door organisaties, overheden en politiek gehanteerde argumenten en oplossingsrichtingen niet altijd even realistisch zijn en zelfs schadelijk kunnen zijn voor de afzetmogelijkheden van zuivelproducten op de middellange- en lange termijn.
 • FrieslandCampina benadert de problematiek realistisch en vanuit een lange termijn visie.

 

Lange termijn visie

 • De lange termijn vooruitzichten voor de zuivelmarkt blijven onveranderd gunstig. De vraag naar zuivel zal meer stijgen dan de verwachte productie als gevolg van de groei van de wereldbevolking en de toename van het inkomen per hoofd, met name in de zich ontwikkelende landen. De realiteit gebiedt overigens te zeggen dat een gunstig lange termijn perspectief niet inhoudt dat de melkprijsontwikkeling daar gelijke trend mee zou kunnen houden.
 • Toegang tot de wereldmarkt is en blijft voor FrieslandCampina van essentieel belang aangezien meer dan 25% van de ledenmelk van FrieslandCampina direct wordt geëxporteerd naar de wereldmarkt (kaas, boter, poeder, maar ook gecondenseerde melk en andere consumentenproducten, kindervoeding etc.)

Hoe gaat de onderneming FrieslandCampina om met deze marktontwikkelingen?

 • FrieslandCampina kan niet de zuivelmarkt veranderen (vraag – aanbod – wereldprijsniveaus).
 • FrieslandCampina heeft de opdracht maximaal op de (wisselende) marktomstandigheden in te spelen en zo de melk van de leden van de coöperatie maximaal te verwaarden.
 • In het productassortiment geeft FrieslandCampina zoveel mogelijk de voorkeur aan producten met de hoogst mogelijke marges. Er worden echter ook volumes melk verwerkt tot producten waar een lager rendement op wordt gehaald (melkpoeder, boter, foliekaas).
 • FrieslandCampina is terughoudend in investeringen en let scherp op de kosten en werkt aan verbetering van de productie-efficiency. De fusie tot FrieslandCampina schept verdere mogelijkheden daartoe.
 • FrieslandCampina spant zich dagelijks in om zo gunstig mogelijke contracten af te sluiten, maar hebben daarbij te maken met andere en concurrerende aanbieders. Soms moet de onderneming orders laten lopen vanwege het lage prijsniveau. Anderzijds worden orders geaccepteerd tegen lagere prijzen dan wenselijk, maar FrieslandCampina blijft acteren op een concurrerend prijsniveau.

Rol coöperatie FrieslandCampina
Als coöperatieve onderneming zorgt FrieslandCampina voor de verwerking en afzet van de melk die de leden leveren. Alle door de leden geproduceerde melk wordt door FrieslandCampina afgenomen en de leden leveren alle geproduceerde melk aan FrieslandCampina. Een lid bepaalt daarbij zelf hoeveel melk hij levert. FrieslandCampina stuurt daarbij op geen enkele manier het aanbod van melk van de leden en faciliteert op die wijze de bedrijfsontwikkeling waarvoor de leden individueel kiezen.

De melkveehouder is eigen ondernemer. Het is niet aan de coöperatie FrieslandCampina zich te bemoeien met individuele bedrijfsbeslissingen van het lid en FrieslandCampina kan ook niet de verantwoordelijkheid voor het melkveebedrijf of het inkomen van het lid op zich nemen, ook al delen we de zorgen van de leden.

Het is aan het lid, als zelfstandig ondernemer, zelf te bepalen hoe hij het best kan inspelen op de omstandigheden.