Dutch Milk Foundation start uitvoering fusievoorwaarden EU voor boerderijmelk FrieslandCampina

30 juni 2009

FrieslandCampina heeft uitvoering gegeven aan de fusievoorwaarden die de Europese Commissie heeft gesteld op het gebied van boerderijmelk. Per 1 juli 2009 zorgt de onafhankelijke Stichting DMF (Dutch Milk Foundation) voor de uitvoering van de vertrekregeling voor Nederlandse leden-melkveehouders van FrieslandCampina. Daarnaast kunnen producenten van dagverse zuivelproducten en natuurgerijpte kaas in Nederland via Dutch Milk Foundation gebruik maken van de mogelijkheid om van FrieslandCampina Nederlandse boerderijmelk te betrekken.

De Europese Commissie heeft, bij de goedkeuring van de fusie van Friesland Foods en Campina, voorwaarden gesteld ten aanzien van boerderijmelk om te voorkomen dat FrieslandCampina een te dominante positie inneemt in de afname van boerderijmelk in Nederland.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • FrieslandCampina is verplicht tegen vooraf vastgestelde voorwaarden boerderijmelk ter beschikking te stellen aan zuivelbedrijven in Nederland die melk verwerken tot dagverse zuivelproducten en/of natuurgerijpte kaas.
  • Om leden-melkveehouders van FrieslandCampina te stimuleren over te stappen naar een andere koper van boerderijmelk is een vertrekregeling van toepassing die voorziet in een vertrekpremie bij levering van de boerderijmelk aan een andere koper en beëindiging van het lidmaatschap met FrieslandCampina.

De voorwaarden betreffen reguliere melk van Nederlandse origine, dus geen Duitse of Belgische ledenmelk en evenmin biologische of biologisch-dynamische melk. De voorwaarden betreffen 1,2 miljard kilo boerderijmelk jaarleverantie. Momenteel ontvangt FrieslandCampina van haar leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België 8,6 miljard kilo melk op jaarbasis.

Beschikbaar stellen boerderijmelk aan derden

FrieslandCampina heeft de verplichting om tegen vooraf vastgestelde voorwaarden boerderijmelk ter beschikking te stellen. Deze verplichting geldt ten aanzien van het inmiddels aan Arla Foods verkochte dagverse zuivelbedrijf in Nijkerk, het nog af te stoten kaasbedrijf in Bleskensgraaf en richting derden die in Nederland willen starten met of groeien in de productie van dagverse zuivelproducten en/of natuurgerijpte kaas. Derden die boerderijmelk willen afnemen, dienen bij het Productschap Zuivel geregistreerd te staan als (industriële) verwerker van boerderijmelk in Nederland.
De standaardcontractsduur is telkens twaalf maanden en ook de overige voorwaarden van het contract liggen vast. Kopers dienen minimaal twee miljoen kilo melk per maand af te nemen. De prijs bedraagt de FrieslandCampina garantieprijs minus één procent voor de eerstkomende vijf jaar, met een verrekening voor onder meer heffingen, transport en kwaliteitscontrole.

Vertrekregeling leden-melkveehouders

Leden-melkveehouders die hun lidmaatschap van FrieslandCampina beëindigen en die hun melk gaan leveren aan een andere afnemer van boerderijmelk in Nederland, ontvangen een premie van 5,00 euro per 100 kilo melk. Het geleverde melkvolume in het voorafgaande kalenderjaar is daarbij bepalend voor de omvang van het premiebedrag. Uitbetaling vindt plaats binnen twee maanden nadat een melkveehouder daadwerkelijk aan een andere koper is gaan leveren. Wanneer een melkveehouder binnen drie jaar zijn bedrijf beëindigt of terugkeert naar FrieslandCampina, dient de vertrekpremie naar evenredigheid te worden terugbetaald.

Dutch Milk Foundation

De uitvoering en controle van beide regelingen is de verantwoordelijkheid van de Dutch Milk Foundation (DMF). Voor de operationele uitvoering maakt DMF gebruik van faciliteiten en expertise van het Productschap Zuivel (PZ). DMF kent een eigen bestuur, dat is benoemd door de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het bestuur bestaat uit Tjibbe Joustra (voorzitter), Hein Frijlink en Ruud Galle. Op de uitvoering van de door de Europese Commissie opgelegde maatregelen wordt toezicht gehouden door de Monitoring Trustee, een door de Europese Commissie aangewezen organisatie.

Een toelichting op de vertrekregeling van FrieslandCampina kunt u van de DMF-website downloaden.