Besluiten ledenraad FrieslandCampina – 2009

7 mei 2009


De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft gisteren in zijn reguliere vergadering besluiten genomen over de jaarcijfers 2008 van de zuivelcoöperatie en de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. alsmede over een statutenwijziging van de coöperatie.

De ledenraad heeft de jaarrekening 2008 van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. gisteren vastgesteld. 16.000 melkveehouders in Nederland, Duitsland en België zijn lid van de zuivelcoöperatie. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. is eigenaar van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarrekening Koninklijke FrieslandCampina N.V.
De ledenraad heeft gisteren eveneens goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. om de jaarrekening 2008 van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. vast te stellen. De jaarrekening van Koninklijke FrieslandCampina N.V. wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Deze rol wordt vervuld door het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De ledenraad van de coöperatie heeft conform de statuten van de coöperatie dit bestuursbesluit nu goedgekeurd.

Statutenwijziging
Verder heeft de ledenraad gisteren besloten tot een wijziging van de statuten. Deze statutenwijziging betreft het statutair vastleggen van de vertrekregeling voor leden-melkveehouders van FrieslandCampina. Deze vertrekregeling is een van de voorwaarden die de Europese Commissie in december 2008 heeft gesteld aan de fusie van Friesland Foods en Campina.

Vacature
Jentje de Boer is per einde van de vergadering teruggetreden als lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina en daarmee ook als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Zijn terugtreden staat in verband met zijn voornemen om zijn melkveebedrijf in Nederland te verkopen en zijn lidmaatschap van FrieslandCampina te beëindigen. Als gevolg van zijn terugtreden ontstaat er een vacature in het bestuur en in de raad van commissarissen.

De ledenraad
De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. bestaat uit 210 personen. Zij vertegenwoordigen de 21 districten van de zuivelcoöperatie (tien ledenraadsleden per district). De leden-melkveehouders in een district kiezen de ledenraadsleden van hun district.