Vrijwillige omwisseling obligaties Campina voor FrieslandCampina ledenobligaties-vrij

24 april 2009


Leden-melkveehouders en bedrijfsbeëindigers van de voormalige zuivelcoöperatie Campina, die achtergestelde obligaties Campina in hun bezit hebben, kunnen deze omwisselen voor FrieslandCampina ledenobligaties-vrij. Deze vrijwillige omwisseling vloeit voort uit de fusie van Friesland Foods en Campina tot FrieslandCampina, die eind december 2008 heeft plaatsgevonden.

De obligaties Campina zijn achtergestelde obligaties. Deze zijn door de voormalige Zuivelcoöperatie Campina U.A. uitgegeven in drie verschillende tranches met een looptijd waarvan de einddatum per tranche verschilt, In totaal gaat het hierbij om een bedrag van circa 177 miljoen euro aan obligatieleningen.

Ledenbelang en gezonde financiële basis
FrieslandCampina ledenobligaties-vrij zijn eeuwigdurende achtergestelde obligaties met een variabele rente en worden uitgegeven door Koninklijke FrieslandCampina N.V. Er wordt voor maximaal 160 miljoen euro FrieslandCampina ledenobligaties-vrij uitgegeven.
Ledenobligaties-vrij behoren tot het eigen vermogen van FrieslandCampina. Met het oog op het ledenbelang en behoud van een gezonde financiële basis van de onderneming kent FrieslandCampina de opzet dat leden op naam deelnemen in de financiering van Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Degenen die voldoen  aan de voorwaarden krijgen automatisch een informatiepakket met daarbij een acceptatieformulier thuis gestuurd. Daarmee kunnen obligaties Campina vrijwillig worden omgewisseld voor FrieslandCampina ledenobligaties-vrij. 1,00 euro obligaties Campina wordt omgezet in 0,90 euro FrieslandCampina ledenobligaties-vrij. De verwachte omwisseldatum is 1 juni 2009. Indien wordt omgewisseld, wordt tot 30 december 2008 rente vergoed op obligaties Campina en vanaf 30 december 2008 rente op FrieslandCampina ledenobligaties-vrij.
Er bestaan verschillen tussen obligaties Campina en FrieslandCampina ledenobligaties-vrij.

Looptijd
De obligaties Campina hebben een begrensde looptijd (de einddatum is afhankelijk van de tranche), de FrieslandCampina ledenobligaties-vrij zijn eeuwigdurend.

Rentebasis
De rentebasis voor beide obligaties is verschillend; voor de obligaties Campina geldt momenteel een rente van 4,75 procent. Per 1 juni 2009 is de rente vastgesteld op 3,60 procent. Voor FrieslandCampina ledenobligaties-vrij geldt de zes-maands Euribor plus 2,5 procent. Deze laatstgenoemde rente wordt twee keer per jaar vastgesteld. Deze bedraagt voor het tijdvak van 1 december 2008 tot en met 31 mei 2009 6,428 procent. De rente voor het tijdvak 1 juni tot en met 30 november wordt eind mei vastgesteld. Indien de rente nu vastgesteld zou worden zou die, op basis van de Euribor op 23 april 2009 van 1,6 procent, 4,1 procent bedragen.

Interne markt
Leden en bedrijfsbeëindigers kunnen FrieslandCampina ledenobligaties-vrij houden; zij kunnen deze kopen en verkopen op een interne markt, die zes keer per jaar plaatsvindt. Er vindt daar geen koersvorming plaats; de ledenobligaties-vrij worden verhandeld tegen nominale waarde, vermeerderd met de nog niet betaalde rente.

Termijn
De obligatiehouders die aan de voorwaarden voldoen en van deze omwisselingsmogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun keuze vanaf 27 april 2009 kenbaar maken door middel van het invullen en op opsturen van een acceptatieformulier. Dit acceptatieformulier dient vóór vrijdag 15 mei 2009, 17:30 uur door FrieslandCampina in Zaltbommel ontvangen te zijn. Alle houders van obligaties Campina krijgen omstreeks dinsdag 28 april 2009 uitgebreide informatie thuis gestuurd.

Prospectus
Houders van obligaties Campina dienen, voordat zij hun beslissing nemen over eventuele omruil, het prospectus nauwkeurig te bestuderen. In het bijzonder dienen zij kennis te nemen van de beschrijving van de risico’s die verbonden zijn aan een eventuele keuze voor ledenobligaties-vrij en van de obligatievoorwaarden van de ledenobligaties-vrij. Deze zijn integraal in het prospectus opgenomen. Het officiële prospectus is opvraagbaar bij FrieslandCampina in Zaltbommel en Keulen en is hier downloadbaar als PDF-bestand. U kunt hier eveneens de akte van oprichting van Koninklijke FrieslandCampina N.V. downloaden.

Brochure en formulier
In een speciale brochure ‘Omwisseling van Campina obligaties in ledenobligatie-vrij’ is een korte beschrijving van belangrijke onderwerpen zoals beschreven in de prospectus weergegeven. Iedereen die obligaties Campina in bezit heeft, ontvangt deze brochure thuis. Bij de brochure zit tevens een acceptatieformulier waarop de eventuele keuze voor omwisseling aangegeven kan worden.