Wat betekent Foqus planet in de praktijk voor leden-melkveehouders?

Foqus planet-introductiefilm
/
Foqus planet introductie

In het Foqus planet-programma staan heldere doelen voor de kwaliteit en de duurzame productie van melk. De eisen in het programma van FrieslandCampina gaan verder dan wat er in de wet en regelgeving vastligt. Alle doelen en eisen van ons Foqus planet-programma zijn hier te vinden. Een aantal van de elementen in Foqus planet lichten we hier uit:

Zorgen voor goede gezondheid

Voor elke melkveehouder geldt: niks mooier dan gezonde koeien en kalveren die het goed hebben. En daar wordt dan ook hard aan gewerkt. In Nederland moet er op iedere boerderij een ‘bedrijfsgezondheidsplan’ en ‘bedrijfsbehandelplan’ zijn om ervoor te zorgen dat diergezondheid en -welzijn van de koeien preventief aangepakt en continu verbeterd wordt. Deze plannen maakt een melkveehouder samen met een ‘Geborgde dierenarts’. De dierenarts en de melkveehouder bespreken of er risico’s zijn voor de diergezondheid en mogelijke bronnen van infecties voor ziektes. In het bedrijfsbehandelplan ligt vast hoe een melkveehouder moet handelen als een koe ziek zou worden en welke medicijnen dan nodig zijn. Ieder jaar wordt zowel het bedrijfsgezondheidsplan als het bedrijfsbehandelplan opnieuw bekeken en aangepast.

De aanpak van een aantal dierziektes is verplicht, zoals para-tbc en salmonella. Alle bedrijven werken aan het uitbannen van dierziektes als IBR (Infectieuze Bovine RhinotracheÏtis) en BVD (Bovine Virus Diarree). Wanneer deze ziektes op het bedrijf worden bestreden, hebben de koeien een betere weerstand.

Verantwoord antibioticagebruik

Een gezonde melkveehouderij valt of staat met gezonde dieren. Koeien waar goed voor gezorgd wordt leven langer en hebben minder medicijnen nodig. Het welzijn en de gezondheid van koeien wordt iedere dag door de melkveehouder gemonitord.

Antibiotica leveren een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van bacteriële infecties bij mens en dier. De Nederlandse diersectoren en de overheid hebben afspraken gemaakt over verantwoord antibioticagebruik. Zo mogen ze alleen worden toegepast op voorschrift van een dierenarts. Preventief gebruik van antibiotica is verboden. Het gebruik van antibiotica daalt de afgelopen jaren flink. Sinds 2009 is het gebruik bijna gehalveerd, meldt de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) in zijn jaarrapportage. Het antibioticagebruik is in de melkveehouderij inmiddels op een zo laag niveau beland dat de SDa van aanvaardbaar gebruik spreekt. Aanvaardbaar omdat het houden van dieren altijd gepaard zal gaan met een beperkt gebruik van antibiotica. “Zieke dieren moeten behandeld kunnen worden”, aldus de SDa. In de jaarrapportage van de SDa over 2018 die je hier vindt, wordt gemeld dat het gebruik van antibiotica stabiliseert. De Nederlandse aanpak voor de reductie van antibiotica is uniek in de wereld.

Voor de gezondheid en het welzijn van de koeien worden er allerlei eisen aan de melkveebedrijven gesteld. Vanaf 2019 nemen alle melkveebedrijven deel aan de:

  • Continue Diergezondheidsmonitor Daarmee wordt de gezondheid van de koeien bewaakt op basis van beschikbare cijfers en vergelijkingen met nationale gemiddelden. Dan gaat het om rundersterfte, kalversterfte, de gezondheidsstatus voor para-tbc, BVD (Bovine Virus Diarree), salmonella, uierinfecties en het celgetal;
  • KoeKompas Tijdens het bezoek van de dierenarts bespreken de melkveehouder en de dierenarts de gang van zaken op de boerderij aan de hand van het KoeKompas. Dat brengt de risicofactoren in beeld van de gezondheid en het welzijn van de melkkoeien. Het laat de melkveehouders ook zien welke stappen ze kunnen nemen om de gezondheid en het welzijn van de koeien te verbeteren.

Foqus planet additionele informatie

Het kwaliteitsprogramma Foqus planet kent vele regels en details. Vaak zijn deze alleen interessant voor leden-melkveehouders. Additionele informatie vindt u op de pagina waar enkele aspecten van Foqus planet in meer detail worden uitgelegd. Bijvoorbeeld over basiseisen, de verplichte controle van de gezondheid van de dieren, het verplichte diergezondheidsplan en dierbehandelplan, de eisen voor behuizing en verzorging en de duurzame ontwikkeling in Foqus planet.