1. Ik dien dit idee in op niet-vertrouwelijke basis. Ik ben mij er dan ook van bewust en ga ermee akkoord dat FrieslandCampina (d.w.z., FrieslandCampina Nederland B.V. en eventuele verbonden ondernemingen van de FrieslandCampina groep) met betrekking tot het ingediende Technologische Innovatie-idee geen enkele verplichting tot geheimhouding heeft jegens mij of enige derde. Bovendien:

a. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat als het ingediende Technologische Innovatie-idee niet valt onder een octrooi-aanvraag, voorlopige octrooi-aanvraag of octrooi, FrieslandCampina de informatie die is opgenomen in het ingediende Technologische Innovatie-idee mag gebruiken voor elk doel en ik geen claim of recht zal hebben op het ingediende Technologische Innovatie-idee.

b. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat als het ingediende Technologische Innovatie-idee valt onder een verleend octrooi, een gepubliceerde of ongepubliceerde octrooi-aanvraag of een voorlopige octrooi-aanvraag, FrieslandCampina het ingediende Technologische Innovatie-idee mag gebruiken voor evaluatiedoeleinden. Met betrekking tot gebruik voor alle andere doeleinden zal ik uitsluitend een beroep doen op de rechten waarop ik aanspraak kan maken op grond van het octrooirecht van de landen waarin de genoemde octrooi-aanvraag is ingediend, wat de enige manier zal vormen waarop ik mijn belangen in het ingediende Technologische Innovatie-idee kan beschermen.

2. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat ik als ik het voornemen heb informatie in te dienen op basis van vertrouwelijkheid deze informatie niet moet verstrekken bij het indienen van mijn Technologische Innovatie-idee. Ik kan het bestaan van aanvullende informatie met betrekking tot het ingediende Technologische Innovatie-idee aangeven. Indien FrieslandCampina geïnteresseerd is in het ontvangen van dergelijke aanvullende informatie moet ik eerst een separate vertrouwelijkheidsverklaring overeenkomen met FrieslandCampina.

3. Ik verklaar en ga ermee akkoord dat ik, naar mijn beste weten, de enige eigenaar ben van het Technologische Innovatie-idee en dat ik het recht heb om het Technologische Innovatie-idee voor elk willekeurig doel in te dienen, bekend te maken en te gebruiken.

4. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat FrieslandCampina niet de verplichting heeft om het ingediende Technologische Innovatie-idee over te nemen en niet verplicht is mij hiervoor een vergoeding te betalen. Daarnaast bestaat er voor FrieslandCampina geen verplichting om de redenen voor haar belangstelling of haar gebrek aan belangstelling voor het Technologische Innovatie-idee toe te lichten. FrieslandCampina kan alle ingediende Technologische Innovatie-idëeën bewaren en is niet verplicht om in het ingediende Technologische Innovatie-idee opgenomen materiaal of informatie aan mij terug te leveren.

5. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat alle persoonlijke gegevens (zoals contactgegevens) die ik eventueel aanlever in verband met de indiening van dit idee voornamelijk zullen worden verwerkt in Nederland en ten behoeve van de evaluatie van het ingediende Technologische Innovatie-idee door FrieslandCampina kunnen worden gebruikt, bewaard, overgedragen en verwerkt. Ik begrijp en ga er eveneens mee akkoord dat dergelijke persoonlijke gegevens ten behoeve van diezelfde evaluatie kunnen worden overgedragen naar een ander land en naar een ander bedrijf van de FrieslandCampina groep.

6. Deze Indieningsovereenkomst vormt de totale overeenkomst tussen FrieslandCampina en mijzelf met betrekking tot de indiening van het Technologische Innovatie-idee.

7. Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben en dat ik over alle juridische capaciteiten beschik om deze Indieningsovereenkomst aan te gaan.

8. Deze Indieningsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, zonder de regels aangaande rechtskeuze of de collisierechtelijke beginselen te laten gelden. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechtbank.