FrieslandCampina heeft zich ten doel gesteld om het watergebruik door de onderneming in 2020 terug te dringen of gelijk te houden aan het niveau van 2010. Hiervoor heeft FrieslandCampina zich gecommitteerd aan een gemiddelde jaarlijkse vermindering van watergebruik met gemiddeld 2 procent. Per locatie zijn doelstellingen geformuleerd voor duurzame productie op basis van de beschikbaarheid van water. In 2015 is de waterconsumptie (m3 per ton product) van de productielocaties teruggebracht van 4,62 m3 tot 4,59 m3 per ton product dankzij verdere besparingsmaatregelen.

Minder afval

FrieslandCampina wil ook het afval verminderen en werkt samen met afvalverwerkers om recycling en hergebruik van afval te vergroten. In 2015 heeft FrieslandCampina 72 procent van zijn productieafval hergebruikt en gerecycled. Ten opzichte van 2010 is dit een verbetering van 18 procent. Deze verbetering is toe te schrijven aan de extra recycle-projecten die op de locaties zijn uitgevoerd. Bij FrieslandCampina in Nigeria is het restafval met 50 procent verminderd door efficiëntere afvalscheiding. FrieslandCampina is voornemens het restafval nog verder te reduceren.

Duurzame productie is niet alleen gerelateerd aan agrarische grondstoffen. Door energie te besparen en hernieuwbare energie te produceren kunnen melkveehouders bijdragen aan de reductie van het fossiele brandstofgebruik en de uitstoot van broeikasgassen.

Duurzame elektriciteit

In 2020 wil FrieslandCampina 100 procent duurzame elektriciteit gebruiken uit hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa en daarvan zoveel mogelijk opwekken via de bedrijven van de leden-melkveehouders. In 2015 is 65 procent van alle door de FrieslandCampina-productielocaties gebruikte elektriciteit verduurzaamd dankzij de inkoop van Garanties van Oorsprong voor Duurzame Elektriciteit. Die waarborgen dat het elektriciteitsvolume is geproduceerd met wind, co-vergisting van biomassa, mestvergisting of zonne-energie. Ten opzichte van 2014 is dit een toename van 14 procent. In 2015 hebben de leden-melkveehouders van FrieslandCampina via de Garanties van Oorsprong voor Duurzame Elektriciteit 56 procent van de groene elektriciteit geleverd die door FrieslandCampina wereldwijd is verbruikt.