De biodiversiteit wordt wereldwijd bedreigd als gevolg van urbanisatie, de groeiende industrie en de intensifiëring van agricultuur. Dit leidt tot verstoring en verlies van veerkracht van ecosystemen. Voorbeelden hiervan zijn het verlies van bodemvruchtbaarheid, toename van het aantal ziekten en plagen en effecten op het klimaat. De melkveehouderij heeft, als relatieve grootgrondbezitter en als productiefactor met milieu‐invloeden invloed op de biodiversiteit. En FrieslandCampina wil actief bijdragen aan het behoud hiervan. Sinds 2015 worden melkveehouders die zich actief inzetten voor het behoud van soorten, natuur en landschap financieel beloond door ontwikkelpunten te verdienen in het duurzaamheidsgedeelte van Foqus planet.

Drukfactoren biodiversiteit

Om op de lange termijn de invloed van de bedrijfsvoering van de melkveebedrijven op biodiversiteit te verminderen werkt FrieslandCampina samen met de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds aan een monitoringssystematiek voor biodiversiteit. Deze systematiek geeft individuele melkveehouders inzicht in de invloed van hun bedrijf (drukfactoren) op de biodiversiteit en maakt deze meetbaar. Voorbeelden van deze drukfactoren zijn mineralenverliezen, de mate en wijze van landgebruik, het watergebruik, de bodemkwaliteit en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tegelijkertijd worden binnen deze systematiek concrete maatregelen voorgesteld aan melkveehouders om de negatieve invloed terug te dringen en de positieve bijdrage aan biodiversiteit te vergroten. Hiermee werkt FrieslandCampina aan een duurzame methode om biodiversiteit te behouden.

Duurzame bronnen

De leden-melkveehouders van FrieslandCampina dragen bij aan het verduurzamen van de teelt van soja doordat het veevoer (met sojaschroot) dat de leden-melkveehouders kopen, afkomstig is van duurzame bronnen. Met de diervoerindustrie is afgesproken dat vanaf 2015 100 procent van de soja in het krachtvoer van de koeien duurzaam is. Alle aangekochte soja moet gecertificeerd zijn volgens de RTRS (Round Table Responsible Soy) of vergelijkbare criteria. Vanaf 2015 mogen leden-melkveehouders alleen maar krachtvoer afnemen van veevoerleveranciers die voldoen aan de GMP+-module en daardoor op de zogenoemde witte lijst staan. Hierdoor wordt bereikt dat alle soja in het voer van de koeien voldoet aan de RTRS-criteria.