Betere voeding voor de wereld
Goede inkomsten voor onze boeren
Nu en in de toekomst

FrieslandCampina heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in 2020 gelijk te houden of te verminderen ten opzichte van 2010. Dit geldt ook bij een toename van de productie. Binnen deze doelstelling vallen de broeikasgassen die vrijkomen op boerderijniveau van de leden-melkveehouders, het transport van de boerderij naar de productielocaties en de verwerking van zuivel.

Prestaties en doelstellingen, nu en in de toekomst

De prestaties ten aanzien van de doelstellingen voor deze MVO-pijler zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Klimaatneutrale groei

Om de klimaatneutrale groei te realiseren, werkt FrieslandCampina aan meerdere initiatieven voor een efficiënte en duurzame productieketen. Dit betekent een duurzame melkveehouderij, de inkoop van duurzame (landbouw)grondstoffen en het terugdringen van het gebruik van energie bij het produceren van zuivelproducten. Bovendien stimuleert FrieslandCampina met behulp van den aankoop van groencertificaten de leden-melkveehouders duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld met windmolens, zonnepanelen of biomassa. Ook monomestvergisting is een interessante optie voor CO2-reductie.

Uitgebreide informatie over doelstellingen, resultaten en ambities vindt u op de pagina Klimaatneutrale groei.

Duurzame inkoop

Naast melk gebruikt FrieslandCampina ook andere agrarische grondstoffen. FrieslandCampina streeft ernaar in 2020 alleen nog agrarische grondstoffen in te kopen uit volledig duurzaam beheerde bronnen. Agrarische grondstoffen die zullen worden ingekocht van duurzaam beheerde bronnen zijn onder meer cacao, soja, palmolie, geselecteerde fruitsoorten, rietsuiker, bietsuiker, zetmeel en papier voor verpakkingen. Dit zijn producten met erkende certificaten of producten waarvoor een plan voor duurzame ontwikkeling in samenwerking met leveranciers wordt opgesteld.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Duurzame inkoop.

Duurzame productie

FrieslandCampina heeft zich ten doel gesteld om het wdoor de onderneming in 2020 terug te dringen of gelijk te houden aan het niveau van 2010. Hiervoor heeft FrieslandCampina zich gecommitteerd aan een gemiddelde jaarlijkse vermindering van watergebruik met gemiddeld 2 procent. Per locatie zijn doelstellingen geformuleerd op basis van de beschikbaarheid van water. In 2015 is de waterconsumptie (m3 per ton product) van de productielocaties teruggebracht van 4,62 m3 tot 4,59 m3 per ton product dankzij verdere besparingsmaatregelen.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Duurzame Productie.

Diergezondheid en -welzijn

Het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn en het verlengen van de levensduur is een belangrijk aspect van het Foqus planet-programma. Gezonde koeien waar goed voor wordt gezorgd leven langer, hebben minder medicatie nodig en hebben een efficiëntere melkproductie.

Meer informatie vindt u op de pagina Diergezondheid en -welzijn .

Biodiversiteit

De biodiversiteit wordt wereldwijd bedreigd als gevolg van urbanisatie, de groeiende industrie en de intensifiëring van agricultuur. Dit leidt tot verstoring en verlies van veerkracht van ecosystemen. Voorbeelden hiervan zijn het verlies van bodemvruchtbaarheid, toename van het aantal ziekten en plagen en effecten op het klimaat. De melkveehouderij heeft, als relatieve grootgrondbezitter en als productiefactor met milieu‐invloeden invloed op de biodiversiteit. FrieslandCampina wil actief bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Sinds 2015 worden melkveehouders die zich actief inzetten voor het behoud van soorten, natuur en landschap financieel beloond door ontwikkelpunten te verdienen in het duurzaamheidsgedeelte van Foqus planet.

Lees meer informatie op de pagina Biodiversiteit.