Naast het behoud van Biodiversiteit en Milieu, het Continue Verbeteren van Dierwelzijn en Diergezondheid en het behoud van Weidegang, heeft de Duurzame Zuivelketen ook als doel het Klimaatneutraal ontwikkelen van de sector.

Allerlei maatregelen worden ingezet om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, zoals een langere levensduur van de koe, voer dat leidt tot minder methaanuitstoot en het hanteren van de KringloopWijzer om efficiënt (en dus met minder verliezen) met mineralen om te gaan.

Ook de productie van duurzame energie levert een belangrijke bijdrage tot de reductie van broeikasgassen. Hierbij is naast wind- en zonne-energie, ook de productie van biogas door middel van monomestvergisting op boerderijen, een manier om duurzame energie te produceren.

Jumpstart faciliteert monomestvergisting

Jumpstart, een coöperatie van en voor melkveehouders die mestvergisting willen toepassen, faciliteert melkveehouders bij het plaatsen van een monomestvergister op eigen bedrijf. Deze begeleiding vindt alleen plaats wanneer eventuele weidegang in de huidige situatie niet in het gedrang komt. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat er voldoende stalmest beschikbaar is voor een rendabele exploitatie.

Met monomestvergisting produceren melkveehouders groene energie én verminderen ze de uitstoot van broeikasgassen. Hiermee dragen ze bij aan een klimaatneutrale ontwikkeling van de zuivelketen.