Naast het behoud van Biodiversiteit en Milieu, het Continue Verbeteren van Dierwelzijn en Diergezondheid en het behoud van Weidegang, heeft de Duurzame Zuivelketen ook als doel het Klimaatneutraal ontwikkelen van de sector.

Allerlei maatregelen worden ingezet om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, zoals een langere levensduur van de koe, voer dat leidt tot minder methaanuitstoot en het hanteren van de KringloopWijzer om efficiënt (en dus met minder verliezen) met mineralen om te gaan.

Ook de productie van duurzame energie levert een belangrijke bijdrage tot de reductie van broeikasgassen. Hierbij is naast wind- en zonne-energie, ook de productie van biogas door middel van monomestvergisting op boerderijen, een manier om duurzame energie te produceren.

Mestvergisting is in ontwikkeling en past niet op elk bedrijf. Naar verwachting is mestvergisting een optie voor bedrijven vanaf 120 koeien voor stalsystemen met een dichte vloer. Voor bedrijven met roostervloeren geldt een ondergrens van 150 koeien.

Monomestvergisting mag niet ten koste gaan van weidegang

Jumpstart, een coöperatie van en voor melkveehouders die mestvergisting willen toepassen, faciliteert melkveehouders alleen als er in de huidige situatie van weidegang voldoende stalmest beschikbaar is voor een rendabele exploitatie. Voor de capaciteitsbepaling van een monomestvergistinginstallatie wordt uitgegaan van de stalmestproductie in de zomer, wanneer dus weidegang wordt toegepast.

Met monomestvergisting produceren melkveehouders groene energie én verminderen ze de uitstoot van broeikasgassen. Hiermee dragen ze bij aan een klimaatneutrale ontwikkeling van de zuivelketen.