De Nederlandse zuivelsector heeft zich, als onderdeel van de MJA3 en het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren, tot doel gesteld jaarlijks een verbetering van 2 procent in energie-efficiëntie te bereiken. FrieslandCampina conformeert zich aan deze doelstelling door bij het produceren van zuivelproducten op de productielocaties gemiddeld 2 procent verbetering in energie-efficiëntie per jaar te bereiken.

Door energie te besparen en duurzame energie te produceren, kan de melkveehouderij bijdragen aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide CO2, lachgas N2O en methaan CH4. Door investeringen in energie-efficiënte installaties wordt het energieverbruik per ton product verminderd. Zo neemt de productielocatie Borculo een biogasleiding in gebruik waarmee zo’n zeven miljoen kubieke meter biogas van een bedrijf wordt aangevoerd en is de kaasproductielocatie in Balkbrug volledig   voorzien van stoom afkomstig van een houtcentrale die lokaal snoeihout gebruikt als brandstof.

Energie-efficiëntie

De energie-efficiëntie van FrieslandCampina is in 2017 met 2,81 GJ/ton product met 1,8 procent toegenomen ten opzichte van 2016. In 2017 start FrieslandCampina met een programma waarmee het in vier jaar tijd minimaal 8 procent energie wil besparen. Dit programma bestaat uit onder meer technologische procesinnovaties in Leeuwarden en Gerkesklooster, die in 2018 worden afgerond en aanzienlijke besparingen opleveren. Dit leidt overigens tijdens het starten van deze projecten in eerste instantie tot een hoger energieverbruik.

Foqus planet

In de Foqus-module voor leden-melkveehouders (Foqus planet) staat de borging van kwaliteit en voedselveiligheid voorop. Daarnaast staat het stimuleren van weidegang en duurzaamheid in de melkveehouderij centraal. Dat stimuleren gebeurt via verschillende programma’s waaraan financiële compensaties gekoppeld zijn.

Broeikasgasemissies

De broeikasgasemissie bij productie en transport neemt in 2017 af met 4,6 procent. Dit is met name te danken aan een toenemende hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit (zonnepanelen en windenergie), geproduceerd door de leden-melkveehouders.

De broeikasgasemissie als gevolg van de inkoop van melk, melkpoeder en wei is in 2017 afgenomen met 18 procent naar 3.854 Kton. De voornaamste reden hiervoor is de daling van de inkoop van melkpoeder van derden als grondstof voor  zuivelproducten.

De emissie van broeikasgassen op de boerderijen van de leden-melkveehouders is afgenomen met 8,4 procent. De gemiddelde uitstoot van broeikasgas van een Nederlands melkveebedrijf is 1,13 kilo CO2-equivalent per kilo melk. Deze berekening is vastgesteld door Wageningen Economic Research en FrieslandCampina R&D.