Ook dierenwelzijn en biodiversiteit zijn voor FrieslandCampina belangrijk. Daarom wordt ingezet op een langere levensduur van melkkoeien en op de inkoop door melkveehouders van duurzame soja (RTRS of gelijkwaardig) als voer voor de koeien.

Het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn en het verlengen van de levensduur is een belangrijk aspect van het Foqus planet-programma. Gezonde koeien waar goed voor wordt gezorgd leven langer, hebben minder medicatie nodig en hebben een efficiëntere melkproductie.

Eisen leden-melkveehouders

Voor diergezondheid en dierenwelzijn worden er verschillende eisen aan alle leden-melkveehouders gesteld. Voorbeelden hiervan zijn: samenwerking met een geborgde rundveedierenarts, bewaken van de diergezondheidsstatus en een diergezondheidscheck. De leden-melkveehouders kunnen gebruik maken van de volgende middelen om de gezondheid van de dieren te borgen:

  • Het Periodiek BedrijfsBezoek (PBB ): vier reguliere bezoeken door een dierenarts per jaar;
  • De Continue Diergezondheidsmonitor (CDM): bewaken van de gezondheid van de dieren op basis van beschikbare cijfers over diergezondheid en vergelijkingen met nationale gemiddelden. De data omvat rundersterfte, kalversterfte, gezondheidsstatus voor paratuberculosis, BVD en salmonella, nieuwe uierinfecties en celgetal;
  • Koe-Kompas: een integrale analyse van de melkveehouderij die de sterke punten en verbetergebieden van de melkveehouderij in kaart brengt (voeding, water, huisvesting, dierenwelzijn, etc).

In het kader van de doelstellingen van de Duurzame Zuivelketen stimuleert FrieslandCampina leden-melkveehouders te streven naar het verlengen van de levensduur van koeien met zes maanden in 2020 ten opzichte van 2011 (5 jaar, 8 maanden en 11 dagen). Hierover wordt gerapporteerd in de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen.

Verantwoord antibioticagebruik

Antibiotica leveren wereldwijd een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van bacteriële infecties bij mens en dier. Om antibioticaresistentie te helpen voorkomen, hebben de Nederlandse diersectoren met de overheid afspraken gemaakt over verantwoord antibioticaverbruik. Antibiotica mogen in de melkveehouderij alleen worden toegepast op voorschrift van een dierenarts en preventief gebruik is verboden. Het gebruik van antibiotica op het melkveebedrijf laat de afgelopen jaren consistent een dalende trend zien. Dit komt door inspanningen van de leden-melkveehouders van FrieslandCampina en door betere samenwerking met andere partijen in de zuivelketen, waaronder dierenartsen. FrieslandCampina onderschrijft volledig de gemaakte sectorafspraken met de overheid. Hierover wordt gerapporteerd in de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen.