De natuur is de motor van elk melkveebedrijf. Gewasgroei en melkproductie zijn afhankelijk van het natuurlijke systeem en daarmee van de biodiversiteit. De biodiversiteit wordt wereldwijd bedreigd als gevolg van urbanisatie, de groeiende industrie en de intensifiëring van agricultuur. Dit leidt tot verstoring en verlies van veerkracht van ecosystemen. Voorbeelden hiervan zijn het verlies van bodemvruchtbaarheid, toename van het aantal ziekten en plagen en effecten op het klimaat. De melkveehouderij heeft, als relatieve grootgrondbezitter en als productiefactor met milieuinvloeden invloed op de biodiversiteit. En FrieslandCampina wil actief bijdragen aan het behoud hiervan. Sinds 2015 worden melkveehouders die zich actief inzetten voor het behoud van soorten, natuur en landschap financieel beloond door ontwikkelpunten te verdienen in het duurzaamheidsgedeelte van Foqus planet.

Biodiversiteitsmonitor

Melkveebedrijven hebben invloed op de biodiversiteit: op hun bedrijf en in natuurgebieden rondom hun bedrijf. Om de invloed van melkveebedrijven op biodiversiteit te meten is in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en de Rabobank een methodiek ontwikkeld. Deze Biodiversiteitsmonitor is gebaseerd op de uitgangspunten van FAO-LEAP en het Natural Capital Protocol.

Het instrument meet met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) de prestaties op het gebied van biodiversiteit van een melkveebedrijf en geeft inzichten voor mogelijke verbeteringen voor de bedrijfsvoering. De KPI’s zijn: broeikasgasuitstoot, stikstofbodembalans, ammoniakemissie, aandeel eiwit van eigen land, aandeel blijvend grasland en het aandeel natuur- en landschapsbeheer. Deze integrale benadering van biodiversiteit is uniek in de wereld. FrieslandCampina gaat samen met de leden-melkveehouders onderzoeken hoe zij de systematiek kunnen gebruiken voor het creëren van verdienmodellen.