Betere voeding
Goede inkomsten voor onze boeren
Nu en in de toekomst

FrieslandCampina werkt aan een klimaatneutrale groei van de melkveehouderij, behoud van weidegang, continue verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn en behoud van biodiversiteit. Het streven is minder schaarse natuurlijke bronnen te gebruiken, zoals water, grondstoffen en fossiele brandstoffen. FrieslandCampina wil de uitstoot van broeikasgassen in 2020 gelijk houden aan 2010. Ook bij een toename van de melkproductie. Hieronder vallen de broeikasgassen die vrijkomen op  boerderijen van ledenmelkveehouders, tijdens het transport van boerderij naar productielocaties en bij het verwerken van zuivel. Om deze klimaatneutrale groei te bereiken, werkt FrieslandCampina aan een efficiënte en duurzame productieketen.
Deze onderdelen van de strategie sluiten aan op twee Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: ‘Schoon water en sanitatie’ (SDG 6), ‘Duurzame en betaalbare energie’ (SDG 7) en ‘Duurzame consumptie en productie’ (SDG 12), ‘Klimaatactie’ (SDG 13), ‘Leven op het land’ (SDG 15) en ‘Partnership om de doelen te bereiken’ (SDG 17).

Klimaatneutrale groei

Om de klimaatneutrale groei te realiseren, werkt FrieslandCampina aan meerdere initiatieven voor een efficiënte en duurzame productieketen. Dit betekent een duurzame melkveehouderij, de inkoop van duurzame (landbouw)grondstoffen en het terugdringen van het gebruik van energie bij het produceren van zuivelproducten. Bovendien stimuleert FrieslandCampina met behulp van de aankoop van groencertificaten de leden-melkveehouders duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld met windmolens, zonnepanelen of biomassa. Ook monomestvergisting is een interessante optie voor CO2-reductie.

Uitgebreide informatie over doelstellingen, resultaten en ambities vindt u op de pagina Klimaatneutrale groei.

Duurzame productie

In 2020 wil FrieslandCampina in zijn vestigingen wereldwijd 100 procent duurzame elektriciteit gebruiken uit hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa. Streven is deze zoveel mogelijk op te wekken op de melkveebedrijven van de leden. FrieslandCampina wil het waterverbruik per ton product door de onderneming in 2020 terugdringen of gelijk houden aan het niveau van 2010.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Duurzame productie.

Duurzame inkoop

Bij de inkoop van zijn grondstoffen stelt FrieslandCampina steeds hogere eisen aan de duurzaamheid en herkomst. Naast melk gebruikt FrieslandCampina andere agrarische grondstoffen voor zijn producten. FrieslandCampina streeft ernaar in 2020 alleen nog agrarische grondstoffen en papieren verpakkingen in te kopen uit volledig duurzaam beheerde bronnen. Agrarische grondstoffen die al (gedeeltelijk) worden ingekocht van duurzaam beheerde bronnen zijn onder meer cacao, sojaolie, palmolie, rietsuiker, zetmeel en papieren verpakkingen. Deze beschikken over wereldwijd erkende certificaten of het zijn grondstoffen waarvoor een plan voor duurzame ontwikkeling in samenwerking met leveranciers wordt opgesteld.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Duurzame inkoop.

Dierenwelzijn

Het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn en het verlengen van de levensduur is een belangrijk aspect van het Foqus planet-programma. Gezonde koeien waar goed voor wordt gezorgd leven langer, hebben minder medicatie nodig en hebben een efficiëntere melkproductie.

Meer informatie vindt u op de pagina Dierenwelzijn.

Biodiversiteit

De natuur is de motor van elk melkveebedrijf. Gewasgroei en melkproductie zijn afhankelijk van het natuurlijke systeem en daarmee van de biodiversiteit. Daarnaast

krijgt biodiversiteit steeds meer aandacht vanuit de maatschappij. De melkveehouderij beheert meer dan een derde van het platteland en is daarmee heel bepalend voor het landschap. FrieslandCampina en zijn leden hebben alle belang bij het versterken van biodiversiteit. Sinds 2015 worden leden-melkveehouders die zich actief inzetten voor het behoud van soorten, natuur en landschap financieel beloond door ontwikkelpunten te verdienen in het duurzaamheidsonderdeel van het programma Foqus planet.

Lees meer informatie op de pagina Biodiversiteit.