MVO – uitvoeren en borgen

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie – Our Purpose, Our Plan – van FrieslandCampina.

Organisatie MVO

De executive board van FrieslandCampina is eindverantwoordelijk voor het FrieslandCampina mvo-beleid. De ontwikkeling en coördinatie van het mvo-beleid valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Corporate Sustainability. In de nourishing by nature Sustainability Council vindt toetsing en afstemming plaats.

Dialoog met belanghebbenden

Om de verwachtingen van belanghebbenden in kaart te brengen en op de hoogte te blijven van alle actuele en relevante ontwikkelingen, houdt FrieslandCampina regelmatig contact met de belangrijkste belanghebbenden. Het betreft de leden-melkveehouders, medewerkers, klanten, leveranciers, overheden, financiers, ngo’s en de samenleving in zijn geheel. Een gedetailleerd overzicht van belanghebbenden, de besproken onderwerpen en bijbehorende acties kunt u vinden in de Jaarverslag van 2018.

Duurzaamheid met partners (SDG 17)

FrieslandCampina beseft dat veel duurzaamheidsdoelen alleen behaald worden als er wordt samengewerkt met partners. Zowel binnen de zuivelsector, zoals in het Dairy Sustainability Framework, maar ook daarbuiten.

Dairy Sustainability Framework

Het Dairy Sustainability Framework (DSF) is in 2013 gelanceerd door de internationale zuivelsector. Het is een methodiek voor zuivelproducenten en zuivelverwerkers om toenemende verduurzaming in de internationale zuivelsector aan te tonen. Op basis van een prestatieladder maken zuivelbedrijven inzichtelijk op welk niveau het duurzaamheidsbeleid op basis van het DSF is ingevoerd in hun managementsystemen. Als lid van DSF heeft FrieslandCampina zich gecommitteerd tot het integreren van het duurzaamheidsbeleid in de bedrijfsstrategie, dat aantoonbaar leidt tot een continue verduurzaming van de geproduceerde zuivelproducten. Naast de verplichting van het invoeren van verduurzaming, is ook  toegezegd alle elf duurzaamheidsthema’s van DSF in acht te nemen. Meer details zijn te vinden op de DSF-website.

Dairy Declaration of Rotterdam

In Rotterdam is tijdens de World Dairy Summit in oktober 2016 de Dairy Declaration of Rotterdam ondertekend door de International Dairy Federation en de Food and Agriculture Organization (FAO). Eind 2017 hebben melkproducenten die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor circa de helft van de wereldwijde melkproductie de verklaring ondertekend. In deze verklaring wordt de belangrijke rol van zuivel onderkend bij het streven naar evenwichtige voeding, als motor voor werkgelegenheid en als bron van inkomen voor zo’n één miljard mensen wereldwijd. Daarmee ondersteunt de verklaring de rol van de zuivelsector bij het behalen van de Sustainable Development Goals. FrieslandCampina is een ondertekenaar van deze Dairy Declaration of Rotterdam. De strategie van FrieslandCampina sluit volledig aan op de gemaakte afspraken binnen de internationale zuivelwereld.

Betrokkenheid medewerkers en leden-melkveehouders

FrieslandCampina-medewerkers en leden-melkveehouders werken mee aan het invoeren van het MVO-beleid. Zij spelen een rol bij het inbedden van het MVO-beleid binnen de organisatie. FrieslandCampina hecht veel belang aan de betrokkenheid van medewerkers bij het invoeren van zijn purpose – nourishing by nature. FrieslandCampina wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. 

Innovatie

FrieslandCampina richt zich met innovaties op duurzame groei en de gezondheid en het welzijn van consumenten. Specifieke research & development-programma’s zijn gericht op verbeteringen in de melkveehouderij en op het gebied van duurzaamheid. Voor melkveehouders is een praktisch model ontwikkeld dat de uitstoot van broeikasgassen van de geproduceerde melk op een individueel  melkveebedrijf berekent. Het model gebruikt data over onder meer bedrijfsomvang, voersamenstelling, kunstmestgebruik, veestapeleigenschappen en energieopwekking. De resultaten geven melkveehouders een beter inzicht in hoe zij de uitstoot van broeikasgassen bij de melkproductie kunnen verminderen. In 2018 is het model beschikbaar gemaakt voor de leden in Nederland, België en Duitsland. De leden worden via het Foqus planet kwaliteitssysteem gestimuleerd om het model te gebruiken. Melkveehouders worden ondersteund om met behulp van dit instrument de broeikasgassen op hun bedrijf te verlagen.

Minimumstandaarden

Bij de bewaking van de kwaliteit vormen de wettelijke eisen het uitgangspunt. Daarnaast worden aanvullende eisen gesteld. In Foqus zijn de verschillende internationale normen, zoals GMP+, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, OSHAS 18000 en ISO 14000, geïntegreerd. Op deze wijze kunnen zowel de afnemers van FrieslandCampina als de consumenten erop vertrouwen dat de producten veilig en van hoge kwaliteit zijn en verantwoord worden geproduceerd. Elk jaar worden de Foqus-eisen opnieuw bekeken en indien nodig bijgesteld, zodat het systeem altijd in lijn is met de nieuwste kennis en inzichten.

FrieslandCampina’s MVO-beleid is gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn. Dit is een internationale MVO-richtlijn die bedrijven en andere organisaties helpt bij de implementatie van MVO in bedrijfsprocessen.

Naast ISO 26000, hebben alle FrieslandCampina-productielocaties een milieu- en arbeidsveiligheid – managementsysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 14001 en OHSAS 18001. In aanvulling hierop heeft FrieslandCampina hiervoor een eigen interne standaard ontwikkeld: het Foqus SHE managementsysteem. Dit is een gestandaardiseerde risicoanalyse welke de milieu- en arbeidsveiligheidsrisico’s op alle locaties in beeld brengt en waarover alle locaties jaarlijks rapporteren. Het milieu- en arbeidsveiligheid managementsysteem wordt geborgd met interne en externe audits.

Richtlijnen voor leveranciers

FrieslandCampina stelt strikte eisen aan leveranciers van grondstoffen zoals fruitconcentraten, fruit, suiker, stremsel en vele andere ingrediënten die in de producten van FrieslandCampina worden gebruikt. FrieslandCampina acht een goede open relatie met zijn leveranciers van cruciaal belang voor het verkrijgen van een goed beeld van de veiligheidsrisico’s en de manier waarop deze worden gemonitord in de keten.

Compass

In 2018 heeft FrieslandCampina zijn code voor goed zakelijk gedrag Compass geactualiseerd. Deze gedragscode en bijbehorende beleidslijnen geven de uitgangspunten voor integer, respectvol en transparant zakelijk gedrag van medewerkers van FrieslandCampina en derde partijen met wie FrieslandCampina samenwerkt. Het volgen van deze gedragscode en de beleidslijnen wordt ondersteund door trainingen, wereldwijd benoemde vertrouwenspersonen, een integriteitscommissie en een rapportageplatform dat 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor medewerkers om op vertrouwelijke basis hun zorg te uiten over een vermoedelijke schending van de gedragscode of een beleidslijn.

Ook in 2017 brengt FrieslandCampina zijn code voor goed zakelijk gedrag, Compass, en de Speak Up-procedure onder de aandacht van zijn medewerkers. Nieuwe medewerkers ontvangen een introductie en volgen verplichte e-learnings over Compass en Speak Up.

Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt dat meer details te vinden zijn in de het Jaarverslag 2018.