FrieslandCampina is actief om in de hele zuivelketen te werken aan een vermindering van de energiebehoefte.

Energiebesparing in melkverwerking

De productie van melk en de verwerking van melk tot zuivelproducten kosten energie. Het gebruik van fossiele energie (aardgas en olie) zorgt voor uitstoot van CO2 (kooldioxide). Deze CO2 veroorzaakt het broeikaseffect, waardoor de aarde opwarmt.

Besparing sinds 1990

De zuivelindustrie in Nederland heeft tussen 1990 en 2005 ongeveer 20 procent energie bespaard. Bijvoorbeeld door aanpassingen van de processen, zoals energiezuinige machines en beter warmtehergebruik. Ook tussen 2005 en 2008 is er veel gedaan aan energiebesparing op onze productielocaties. Onder andere door efficiëntere reiniging van onze machines en het energiezuinig aanpassen van onze koelinstallaties. De productielocaties in België en Duitsland houden ook rekening met het energieverbruik bij de aanschaf van nieuwe machines. We laten het daar niet bij: nieuwe initiatieven helpen bij het verder reduceren van het gebruik van energie. Een goed voorbeeld is het toepassen van de duurzame energie die onze leden-melkveehouders op hun boerderijen zelf produceren.

Meer besparingen nodig

Momenteel is 7 procent van de elektrische energie die FrieslandCampina gebruikt, duurzaam geproduceerd. Dit betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van gas, olie of kolen bij de productie van deze energie. In 2010 verhogen wij de hoeveelheid duurzame energie die we gebruiken naar 15 procent.

De primaire sector (via LTO) en de zuivelverwerkende industrie hebben afspraken gemaakt met de Nederlandse overheid waarin doelstellingen voor energiebesparing en de productie van duurzame energie zijn vastgelegd. (het convenant Schone en zuinige agrosectoren).

Groene energie van eigen melkveehouders

Samen met Gasunie en regionale gasnetbeheerders in Nederland willen wij mogelijkheden scheppen voor de leden-melkveehouders om eigen geproduceerd gas aan het gasnet te leveren. De afgelopen jaren is overleg gevoerd met de Gasunie om dit te kunnen bereiken. Leden-melkveehouders die groencertificaten krijgen voor het leveren van groen gas, kunnen deze tegen marktgerelateerde prijzen verkopen aan FrieslandCampina. Dit geldt ook voor groencertificaten die verkregen zijn voor groene stroom (wind- en zonne-energie). FrieslandCampina heeft hiervoor de eerste stap gezet door de groencertificaten van De Marke aan te schaffen. De eerste melkveehouder met aansluiting op het openbare gasnet.

Voor leden-melkveehouders komt er één contactpunt bij FrieslandCampina op het gebied van duurzame energie

Voordelen voor leden-melkveehouders
Leden-melkveehouders kost het veel tijd en moeite om een goed inzicht te krijgen in de markt van duurzame energie. Met de stappen op het gebied van duurzame energie van onze leden-melkveehouders scheppen we helderheid en structuur voor onze leden-melkveehouders. De leden-melkveehouders zijn bij hun eigen coöperatieve zuivelonderneming verzekerd van de afzet van groene energie tegen een marktgerelateerde prijs, zonder dat ze zich zelf in de markt voor groene energie hoeven te begeven. Ze kunnen met hun vragen en opmerkingen bij één contactpunt terecht. Op deze manier dragen de leden-melkveehouders zelf bij aan het duurzamer maken van de zuivelproductie.