Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie – route2020 – van FrieslandCampina. FrieslandCampina vat het mvo-beleid samen in het mvo-strategiehuis. Het fundament van dit strategiehuis visualiseert de beoogde borging dat het mvo-beleid in het dagelijks handelen verankerd is.

Nourishing by nature Governance Board en MVO-implementatieteams

De executive board van FrieslandCampina is eindverantwoordelijk voor het FrieslandCampina mvo-beleid. De ontwikkeling en coördinatie van het mvo-beleid valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Corporate Sustainability. In de Nourishing by nature Governance Board vindt toetsing en afstemming plaats.

Dialoog met belanghebbenden

Om de verwachtingen van belanghebbenden in kaart te brengen en op de hoogte te blijven van alle actuele en relevante ontwikkelingen onderhoudt FrieslandCampina structurele contacten met de belangrijkste belanghebbenden. Denk hierbij aan non-gouvernementele organisaties, medewerkers, leden-melkveehouders en (lokale) overheden. Maar ook met (grote) klanten en leveranciers. Een gedetailleerd overzicht van belanghebbenden, de besproken onderwerpen en bijbehorende acties kunt u vinden in de MVO-update 2015.

Samenwerkingsverbanden

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

FrieslandCampina werkt sinds 2014 samen met de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en levert per jaar circa een miljoen zuivelproducten aan de voedselbanken. FrieslandCampina zorgt ook voor de logistiek en draagt hiervoor de kosten. Dit versnelt de distributie van zuivelproducten naar voedselbanken door heel Nederland. De kennis die FrieslandCampina bezit met betrekking tot voedselveiligheid, kwaliteit en gezonde voeding wordt gedeeld.

Nederlandse Rode Kruis

In 2012 is FrieslandCampina een vijf jaar durende samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Nederlandse Rode Kruis. FrieslandCampina ondersteunt nationale en internationale projecten geleid door het Rode Kruis. In 2015 heeft FrieslandCampina meegewerkt aan de promotie van het Rode Kruis ‘citizens’ netwerk ‘Ready to help’. Meer informatie in de GRI-tabel.

Dairy Sustainability Framework

De internationale zuivelsector maakt gebruik van het Dairy Sustainability Framework (DSF) als model voor het meetbaar maken van de (toenemende) duurzaamheid in de zuivelsector. Als lid van het DSF is FrieslandCampina in 2015 gestart met 2 proefprojecten en heeft zich gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van het Dairy Sustainability Framework. Met deze initiatieven wil FrieslandCampina bijdragen aan de verdere verduurzaming van de zuivelsector. Meer details zijn te vinden op de DSF-website.

Gezondheid & veiligheid

FrieslandCampina spant zich in om voor zijn medewerkers en leveranciers een zo veilig mogelijke werkplek te realiseren. Er is een global safety programme geïmplementeerd. Hierin wordt uitgebreid beschreven welke veiligheidsstandaarden worden gehanteerd en hoe de processen moeten lopen. Het programma biedt opleidingen en trainingen, zowel op het gebied van veiligheidsleiderschap als van veilig gedrag. Daarnaast wordt er veel aandacht aan communicatie besteed. Meer informatie over veiligheid (Safety).

Betrokkenheid medewerkers en leden-melkveehouders.

FrieslandCampina-medewerkers en leden-melkveehouders werken mee aan het implementeren van het MVO-beleid. Zij spelen allen een belangrijke rol bij het inbedden van het MVO-beleid binnen de organisatie. In 2015 is het platform Nourishing by nature – We Make it Happen opgezet. Medewerkers kunnen hier terecht voor inspiratie en het vinden van voorbeelden van acties van collega’s wereldwijd. Zoals de adviesmissies van Agriterra, waar meerdere FrieslandCampina-medewerkers aan hebben deelgenomen, een aantal green teams op locaties en de samenwerking met het Rode Kruis, waar wereldwijd verschillende initiatieven zijn ontplooid.

Nourishing by nature award

De leden-melkveehouders van FrieslandCampina hebben in 2015 de nourishing by nature award gewonnen. De nourishing by nature award is de interne FrieslandCampina-prijs voor het beste initiatief op het gebied van voeding en duurzaamheid. Met het in 2015 vernieuwde kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet leveren de leden-melkveehouders een belangrijke bijdrage aan het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van FrieslandCampina’s purpose statement nourishing by nature. Foqus planet stimuleert de leden-melkveehouders actief bij te dragen aan verbetering van het milieu en vermindering van het energieverbruik, dierenwelzijn en diergezondheid, aan de omgeving en biodiversiteit en aan het weiden van de koeien.

Innovatie

Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer bij innovatieprojecten. Energie- en waterbesparingen in productieprocessen en een effectiever gebruik van grondstoffen dragen bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. In 2015 is een model ontwikkeld dat betere inzichten verschaft in de melkstromen. Met kennis op het gebied van melkcomponenten en technologie draagt dit bij aan rendementsverbetering en wordt de milieubelasting teruggedrongen. Daarnaast hebben nieuw ontwikkelde verpakkingsprocessen en verbeterde verpakkingen een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de duurzaamheid.

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Voor FrieslandCampina staan de kwaliteit en voedselveiligheid van melk en de producten voorop. FrieslandCampina beheerst samen met de leden-melkveehouders van de coöperatie de gehele productieketen, van de boerderij tot aan het eindproduct, van gras tot glas. Lees meer over kwaliteit en veiligheid.

Minimumstandaarden

Bij de bewaking van de kwaliteit vormen de wettelijke eisen het uitgangspunt. Daarnaast worden aanvullende eisen gesteld. In Foqus zijn de verschillende internationale normen, zoals GMP+, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, OSHAS 18000 en ISO 14000, geïntegreerd. Op deze wijze kunnen zowel de afnemers van FrieslandCampina als de consumenten erop vertrouwen dat de producten veilig en van hoge kwaliteit zijn en verantwoord worden geproduceerd. Elk jaar worden de Foqus-eisen opnieuw bekeken en indien nodig bijgesteld, zodat het systeem altijd in lijn is met de nieuwste kennis en inzichten.

FrieslandCampina’s MVO-beleid is gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn. Dit is een internationale MVO-richtlijn die bedrijven en andere organisaties helpt bij de implementatie van MVO in bedrijfsprocessen.

Naast ISO 26000, hebben alle FrieslandCampinaproductielocaties een milieu- en arbeidsveiligheid – managementsysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 14001 en OHSAS 18001. In aanvulling hierop heeft FrieslandCampina hiervoor een eigen interne standaard ontwikkeld: het Foqus SHE managementsysteem. Dit is een gestandaardiseerde risicoanalyse welke de milieu- en arbeidsveiligheidsrisico’s op alle locaties in beeld brengt en waarover alle locaties jaarlijks rapporteren. Het milieu- en arbeidsveiligheid managementsysteem wordt geborgd met interne en externe audits.

Richtlijnen voor leveranciers

FrieslandCampina stelt strikte eisen aan leveranciers van grondstoffen zoals fruitconcentraten, fruit, suiker, stremsel en vele andere ingrediënten die in de producten van FrieslandCampina worden gebruikt. FrieslandCampina acht een goede open relatie met zijn leveranciers van cruciaal belang voor het verkrijgen van een goed beeld van de veiligheidsrisico’s en de manier waarop deze worden gemonitord in de keten.

Compass

In 2015 heeft FrieslandCampina zijn code voor goed zakelijk gedrag Compass geactualiseerd. Deze gedragscode en bijbehorende beleidslijnen geven de uitgangspunten voor integer, respectvol en transparant zakelijk gedrag van medewerkers van FrieslandCampina en derde partijen met wie FrieslandCampina samenwerkt. Het volgen van deze gedragscode en de beleidslijnen wordt ondersteund door trainingen, wereldwijd benoemde vertrouwenspersonen, een integriteitscommissie en een rapportageplatform dat 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor medewerkers om op vertrouwelijke basis hun zorg te uiten over een vermoedelijke schending van de gedragscode of een beleidslijn.

Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt dat meer details te vinden zijn in de MVO-update 2015.