Begrippenlijst en rapportagedefinities

 • Broeikasgasemissies: klimaatneutrale groei gerelateerde broeikasemissies

  De netto-broeikasgasemissies van FrieslandCampina die gekoppeld zijn aan de klimaatneutralegroei doelstelling. Het betreft op het Greenhouse Gas protocol gebaseerde emissies van de melkveehouderij, het vervoer van de melk van de boerderijen naar de productielocaties, transport tussen productielocaties en naar afnemers. De broeikasgasemissies worden (administratief) gecompenseerd met de aankoop van Garanties van Oorsprong (zie toelichting).

 • Dairy Sustainable Framework (DSF)

  Het Dairy Sustainability Framework (DSF) is een wereldwijd samenwerkingsproject geleid door de Global Dairy Agenda for Action (GDDA) waarin diverse belanghebbenden uit de wereldwijde zuivelsector betrokken zijn.

 • Deelweidegang

  Het gedurende ten minste 120 dagen per kalenderjaar weiden van minimaal 25 procent van het rundvee dat op een melkveehouderijbedrijf aanwezig is.

 • Energie-efficiëntie

  De hoeveelheid verbruikte energie (elektriciteit, aardgas, stoom, diesel en olie) in gigajoule (GJ) om een ton eindproduct te produceren.

 • Foqus planet

  Foqus planet is het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma voor de leden-melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. Foqus planet heeft vier hoofdthema's en drie onderdelen. De hoofdthema’s zijn: bedrijf, koe, voer en melk. Deze thema’s komen terug in de drie onderdelen: basiseisen, weidegang en duurzame ontwikkeling. Op het gebied van duurzame ontwikkelingen kunnen leden-melkveehouders worden beloond met de Foqus planet-toeslag. Lees meer over Foqus Planet.

 • Garanties van Oorsprong/Groene certificaten

  Garanties van Oorsprong of groene certificaten zijn certificaten afgegeven voor elk MWh elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (wind, zonne-energie, co-vergisting van biomassa, mestvergisting). FrieslandCampina koopt deze certificaten om te waarborgen dat de gebruikte elektriciteit in de productielocaties van FrieslandCampina van een hernieuwbare bron is.

 • GRI-G4

  Global Reporting Initiative (GRI) G4 is een internationale richtlijn voor het rapporteren over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 • ISO-normen

  Een set normen met specificaties die betrekking hebben op de kwaliteitsmanagementsystemen van een organisatie (ISO 9001), de milieumanagementsystemen (ISO 14001) en de implementatie van MVO (ISO 26000).

 • MJA3

  De meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 is een overeenkomst tussen de Nederlandse overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten met betrekking tot het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

 • Ongevallen met verzuim

  Het aantal ongevallen met verzuim geeft aan hoeveel ongevallen hebben plaatsgevonden per 200.000 gewerkte uren. Het gaat om werk-gerelateerde ongevallen resulterend in ten minste één kalenderdag verloren werk, exclusief de dag van het ongeluk. Het aantal ongevallen met verzuim wordt als volgt berekend: (aan ongevallen gerelateerde gemiste uren/totaal aantal gewerkte uren) x 200.000.
  De meest recente getallen vindt u bij Safety - Onze veiligheidsscore.

 • Percentage weidegang

  Het percentage weidegang geeft het aandeel melkveebedrijven van FrieslandCampina in Nederland aan die weidegang of deelweidegang toepassen.

 • RTRS

  De Round Table on Responsible Soy zet zich in voor het verduurzamen van de productie van soja.

 • Transvet

  Transvetten die ontstaan door het gedeeltelijk harden van vetten (in industriële processen).

 • Weidegang

  Het gedurende ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag weiden van alle melkgevende koeien die op het melkveehouderijbedrijf aanwezig zijn. Lees meer over weidegang.