Samenwerking met coöperaties voor duurzame melkproductie

Praktijkvoorbeeld Dairy Development Programme en FDOV

28 juni 2016

FrieslandCampina stelt via het Dairy Development Programme (DDP) lokale melkveehouders in staat hun bedrijf optimaal te runnen en de kwaliteit en kwantiteit van hun zuivelproductie te verhogen. Op deze manier draagt FrieslandCampina bij aan verbetering van de sociaal-economische positie van boeren in Azië en Afrika. Bijvoorbeeld door samenwerking met lokale coöperaties.

Samenwerking

FrieslandCampina, Frisian Flag Indonesia (FFI), Agriterra, The Friesian Consultants, Wageningen Universiteit en Research Centre werken samen met zuivelcoöperatie KPBS Pangalengan en zuivelcoöperatie KPSBU Lembang om lokale Indonesische melkveehouders te helpen hun levensstandaard en de melkproductie te verhogen. Dit openbaar-particulier partnerschap wordt voor 40% medegefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken met behulp van de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV).

Win-win-win

Het FDOV-project levert een win-win-win-situatie op die onder drie eenvoudig te begrijpen pijlers kan worden samengevat:

  1. minder en beter
  2. eenvoudig en doeltreffend
  3. duurzaam welzijn

Eén van de kernactiviteiten hiervan is de verbetering van het verzamelen van de melk in de regio Pangalengan door boeren te trainen en melkverzamelpunten te plaatsen. In de buurt van de boerderijen is een volledig nieuwe en automatische tank met automatische registratie en kwaliteitscontrole gebouwd. In de komende tijd zullen nog twee melkverzamelpunten worden geplaatst, zoals in onderstaande film wordt toegelicht.

De training van de boeren is gericht op schoon veevoer, het filteren van de melk en het gebruik van schone melkbussen. Niet alleen de boer maar ook de medewerkers van het melkverzamelpunt zijn getraind op basis van de nieuw opgestelde standaardwerkvoorschriften voor het verzamelen, de kwaliteitscontrole en de registratie van de melk. Registratie van de melk vindt nu op individuele basis plaats. Dit motiveert de boeren om meer melk te produceren. Sinds de invoering van dit systeem is de melkproductie met 10% toegenomen.

Het project heeft drie voordelen: de levensstandaard van de boeren gaat omhoog, de melkproductie neemt toe en het systeem is in zijn geheel duurzamer omdat de middelen efficiënter worden gebruikt en minder melk verloren gaat.

Pijlers van het FDOV-project

  • Minder en beter: de melkkwaliteit aanzienlijk verhogen door optimalisatie van het netwerk en verhoging van de kwaliteit van de melkverzamelpunten, gecombineerd met beter management.
  • Eenvoudig en effectief: de kwaliteit en de kwantiteit van de melk aanzienlijk verhogen door training, opleiding en ondersteuning.
  • Duurzaam welzijn: de productiviteit en duurzaamheid op de boerderij aanzienlijk verhogen door invoering van het Dairy Village-concept.

Pak Aun, voorzitter van de zuivelcoöperatie KPBS in Pangalengan, West Java: ‘We zijn blij met onze samenwerking met het Dairy Development Programme van Frisian Flag Indonesia. Onze leden krijgen een betere prijs voor hun melk, de kwaliteit van de melk gaat omhoog en de productie en distributie van melk zijn duurzamer geworden.’

Andere activiteiten

Implementatie van de melkverzamelpunten is niet de enige activiteit van FFI in West Java. De coöperatie en FFI werken nu aan de stapsgewijze doorvoering van meer standaardwerkvoorschriften onder een nieuw ontwikkeld systeem voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In dezelfde regio is FFI bezig met het opzetten van een Dairy Village farm dat als voorbeeld voor alle aspecten van duurzame productie van zuivel zal dienen. Eén van de belangrijke milieuaspecten is het omgaan met mest. In delen van deze regio wordt dit uiterst waardevolle middel als afval afgevoerd. FFI stimuleert correct gebruik van mest door een afvalbeheerstrategie te ontwikkelen waar proefprojecten in de regio’s deel van uitmaken.